Tagarchief: Volggroep Floriade

Met oogkleppen naar het ravijn denderen

De Volggroep Floriade is van plan om een extern en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar wat het kost als er tussentijds gestopt wordt met de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal plaatsvinden. Leefbaar Almere heeft een motie ingediend om te voorkomen dat dit onderzoek  wordt uitgevoerd. De raad buigt zich donderdagavond 23 maart al voor de derde keer over dit onderwerp. Ook nu komen de partijen er niet uit.

Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere en indiener van de motie, vindt het de taak van de Volggroep om het proces te begeleiden en “niet om politiek voor te sorteren”. VVD, CDA, D66 en PvdA steunen de motie, ChristenUnie, SP, PVV en Almere Partij/OPA zijn tegen. Volgens Miranda Joziasse (VVD) gaat de Volggroep met dit onderzoek buiten zijn opdracht. “Het onderzoek is een verstoring van het proces”, zegt ze. “We zitten nu in de fase van de uitvoering, waarin we investeerders moeten aantrekken. Met dit onderzoek straal je een bepaald beeld naar buiten uit.” Jan Lems (D66) is het daarmee eens. Hij vindt het onderzoek een verkeerd politiek signaal, dat mogelijke investeerders afschrikt. “Ik vraag me af in welk opzicht het onderzoek de gang van zaken verstoort”, merkt Roelie Bosch (ChristenUnie) op. Volgens haar kan de Floriade BV gewoon door met de opdracht, omdat het onderzoek extern wordt uitgevoerd. Zij benadrukt dat het College weliswaar geen diepgaand onderzoek heeft gedaan, maar wel een inschatting heeft gemaakt van wat het kost als er gestopt wordt met de Floriade. Het raadslid vindt het vanuit de controlerende rol van de raad relevant om te kijken of die inschatting klopt.
Toon van Dijk (PVV) meent dat door deze motie de instrumentenkist van de Volggroep wordt leeggeroofd. “Ik heb vorige keer al voorspeld dat er gestemd zal worden langs de lijn van coalitie – oppositie. Dat is zonde. Kennelijk mag er alleen maar gejuicht worden over dit soort projecten.” Als de motie wordt aangenomen, zal de PVV zelf een onderzoek naar de kosten van stoppen starten. Johan de Leeuw (Almere Partij/OPA) is van plan om daaraan bij te dragen. Hij vindt dat bij elk groot project à la minute opgehoest moet kunnen worden wat het kost als het fout gaat. “Het is gek dat dit hier niet op tafel ligt”, zegt hij. “Om als raad niet geïnformeerd te zijn over zoiets essentieels, is met oogkleppen naar het ravijn denderen”, voegt Ans Desumma (SP) eraan toe.

Volgende week staat het onderwerp voor de vierde keer op de agenda, nu in de vorm van een debat.

 

Ziet u nog door de bomen het bos? Ik niet.

De Floriade die in 2022 in Almere zal plaatsvinden, wordt gezien als een strategisch project met een groot financieel risico en een grote impact op de Almeerse samenleving. Daarom besloot de gemeenteraad op 14 juli 2016 een Volggroep Floriade in te stellen met als opdracht om kritisch te kijken of het project Floriade wordt uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders. De raad wordt zo in staat gesteld om zijn controlerende taak optimaal uit te voeren en om tijdig te signaleren wanneer bijsturing gewenst is. Aan de fractievoorzitters is gevraagd om kandidaten beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap van de Volggroep Floriade. Zo gezegd, zo gedaan. De Volggroep is ingesteld en bestaat uit de voorzitter Jessica Kips (GroenLinks), Marcel Benard (fractie-assistent ChristenUnie), Michaël Busby (fractie-assistent D66), René Dekker (fractie-assistent AP/OPA), Rutger Hengstman, (raadslid VVD), Ciska van Rijn (raadslid PvdA) en Linda Baan, ambtelijk ondersteuner.
Vanavond, 2 maart 2017, staat de bespreking van het plan van aanpak van de Volggroep op de agenda van de Politieke Markt in Almere.

Een extern onderzoek
In het plan van aanpak staat onder meer dat de Volggroep een extern en onafhankelijk onderzoek wil laten uitvoeren, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP en AP/OPA over de kosten van stoppen met de Floriade.
Ondanks het feit dat de PVV geen groot voorstander was van het instellen van een Volggroep, moet Toon van Dijk “eerlijk bekennen dat zijn fractie een goed gevoel heeft bij het plan van aanpak”. Van Dijk is vooral positief over het extern onderzoek. Hij adviseert om daarvoor een onafhankelijk instituut in te schakelen. Ook GroenLinks, AP/OPA, SP en CDA zijn positief over dit onderzoek. Volgens Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is de Volggroep een waakhond van het college en een helper van de raad. Johan van der Kroef (CDA) vindt het de taak van de Volggroep om te controleren of het proces goed loopt en of er gedaan wordt wat de raad wil. PvdA, D66, Leefbaar Almere en VVD zijn kritisch over het extern onderzoek. Volgens John van der Pauw (PvdA) neigt de volggroep naar meebesturen in plaats van controleren. “Ga als volggroep niet op de stoel van het college zitten”, is zijn advies. Ook Jan Lems (D66) vindt dat een Volggroep “op het proces moet blijven en niet te veel op de uitvoering moet gaan zitten”. Wat het externe onderzoek betreft is daarover volgens Lems in politieke zin geen overeenstemming. “Als je dat gaat doen, wat is daar dan de politieke consequentie van?” Miranda Joziasse (VVD) vertelt achterdochtig te worden als drie grote tegenstanders van de Floriade laaiend enthousiast zijn over bepaalde voorstellen. “Mijn fractie zit niet te wachten op een onderzoek wat het stoppen van de Floriade gaat kosten, omdat de prijs van stoppen voor ons niet relevant is. Wij kiezen voor de Floriade.” Het VVD-raadslid vindt dat de Volggroep veel te veel aan het meebesturen is. “U controleert allerlei besluiten van het college, maar het gaat om het controleren van het proces”, zegt Joziasse. Volgens haar heeft een Volggroep van nature de neiging om alles gedetailleerd te willen onderzoeken en is dat juist een valkuil. “Ik ben op zoek naar een Volggroep die mij door het bos kan leiden. Dáár heb ik behoefte aan.”
Omdat het laatste woord over het plan van aanpak nog niet gezegd is, zal de bespreking ervan opnieuw geagendeerd worden.

Joziasse is op zoek naar een Volggroep die haar door het bos kan leiden. Maar inmiddels zie ik door de bomen het bos niet meer. De gemeenteraad besluit een Volggroep in te stellen, die uit raadsleden bestaat. Deze raadsleden moeten nu controleren of de Floriade binnen de kaders wordt uitgevoerd, die zij zelf gesteld hebben. Dat betekent dat de raad zichzelf gaat controleren. Het zou goed zijn als de Volggroep ook een aantal leden heeft die géén raadslid zijn.