Tagarchief: Stoplichtenrapportage Floriade

De kou lijkt uit de lucht

De gemeenteraad is donderdagavond 9 februari tijdens de Politieke Markt eensgezind in zijn mening meer vat te willen krijgen op de Floriade. Dat geldt onder meer voor de planning, de gebiedsvisie en de communicatie.

Planning
De raad is kritisch over de planning. Jan Lems (D66) wil graag een concreet overzicht van wat wanneer gaat gebeuren. De SP sluit zich daarbij aan. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) vindt dat er mijlpalen nodig zijn om überhaupt te kunnen plannen. “Mijlpalen, daar worden we  warm van”, zegt John van der Pauw (PvdA). “Wat voor het College en de ambtenaren vanzelfsprekend is, is dat voor de raad niet”, merkt Miranda Joziasse (VVD) op. “Ik heb behoefte aan een planning om er voor mezelf meer vat op te krijgen. Daarover wil ik met u afspraken maken.”
In eerste instantie pareert wethouder Tjeerd Herrema de kritiek. Hij geeft toe dat de planning beter kan, maar vindt dat mijlpalen die op orde zijn niet allemaal vermeld hoeven te worden.  Marcel Benard (ChristenUnie) is stellig. Hij vindt dat de focus in de planning momenteel ligt op dat wat op kórte termijn nodig is. Benard wil echter het proces omgekeerd kunnen volgen: de logische stappen die gezet moeten worden vanaf het tijdstip van het evenement in 2022 tot nu, februari 2017. “Het is voor ons ingewikkeld en ik  hoop op iets meer inlevingsvermogen van de wethouder”, aldus Benard. Hij benadrukt dat het belangrijk is om in de planning aan te geven wat het kritieke pad is.

Het kritieke pad?
Als een activiteit op het kritieke pad ligt, betekent dit dat deze activiteit niet kan uitlopen zonder dat dit consequenties heeft voor de uiteindelijke deadline (2022).
Wethouder Herrema geeft toe dat de kritieke paden eerder vermeld moeten worden en dat er op gestuurd moet worden. “Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat deze niet overschreden worden”, aldus Herrema. Hij belooft dat een planning voor het hele proces eind februari aan de raad wordt voorgelegd.

Gebiedsvisie
Vervolgens vertelt Herrema dat een gebiedsvisie ontwikkeld moet worden. “Daarin staat bijvoorbeeld wat we willen met de wijk, zoals op hoog niveau duurzaamheid realiseren”, legt hij uit. Die gebiedsvisie is er nog niet en daarom is er een team aangesteld om hier vaart achter te zetten. Op de vraag van Miranda Joziasse (VVD) hoe zo’n gebiedsvisie zich verhoudt tot het bestemmingsplan, antwoordt de wethouder dat de visie eerst geformuleerd wordt voordat het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. “Eerst is er een Masterplan, uitgewerkt in een bestemmingsplan, nu komt er ook nog een gebiedsvisie bij”, zegt Van der Heijden korzelig. “Dat alles is met de raad besproken”, antwoordt Herrema, “als het niet hoeft, dan hoor ik het wel.” Toon van Dijk (PVV) vraagt zich af of het realiseren van de stadswijk niet veel interessanter zou zijn zonder de Floriade. Volgens Van Dijk zitten “we nu met een zes maanden verlieslijdend evenement waar de risico’s op de burger worden afgewenteld”. Hij wil het College laten nadenken over géén Floriade en wél een stadswijk. Volgens het PVV-raadslid zouden dan alle stoplichten op groen staan.

Communicatie
Een ander belangrijk punt is dat de communicatie veel meer  aandacht moet krijgen. Herrema vindt dat de boodschap waarom dit evenement georganiseerd wordt meer naar voren moet komen. Eenduidigheid in de communicatie is daarbij belangrijk. Wat Marco de Kat (Leefbaar Almere) betreft mag de Floriade op de voorpagina van de website. “De informatie moet simpel zijn”, zegt hij, “want inwoners verzuipen nu in bepaald taalgebruik.”

Niet alleen de inwoners, ook de raadsleden struikelen geregeld over de taal. Dat blijkt als Joziasse vraagt waar het bomenplan te vinden is. In dat plan staat welke bomen blijven, welke verdwijnen en welke bomen en ander groen ervoor in de plaats komen. Herrema corrigeert haar en geeft aan dat het hier gaat over het groenplan. “Ik wil niet flauw doen”, zegt Lems, “maar op de site floriade.almere.nl staat toch echt dat het bómenplan in het laatste kwartaal van 2016 gereed is!”
Daarmee eindigt de vergadering,  waarbij de sfeer tussen wethouder en  gemeenteraad meer ontspannen lijkt dan tijdens andere bijeenkomsten. De kou lijkt uit de lucht.

 

 

 

“Er zit hier een boze witte man” Almere en de Floriade

“Er zit hier een Boze Witte Man”, zegt Marcel Benard (ChristenUnie) tijdens de Politieke Markt in Almere van donderdag 2 februari. “Het lijkt alsof we met een roeiboot proberen het kanaal over te steken.” Benard vertelt behoorlijk geschrokken te zijn van alles wat hij zojuist gehoord heeft. Hij ziet de Floriade als een kans – het gaat om de ontwikkeling van een prachtige groene stadswijk – maar de voorwaarden om er een succes van te maken zijn volgens hem nog niet ingevuld.
Op verzoek van Benards partij en de SP zijn onderzoekers van adviesbureau AT Osborne uitgenodigd om hun onderzoeksrapport Stand van zaken ontwikkeling Floriade 2022 toe te lichten. Het College vroeg in juli aan het bureau om kritisch te kijken naar de stand van zaken. De onderzoekers Willem van der Schoor en Alexander Schütte beschouwden dit verzoek als een teken van kracht. “Op dat moment de peilstok in een organisatie steken die nog niet helemaal op dreef is, is knap”, zegt Van der Schoor. Volgens hem verkeerde de Floriade toen in een kwetsbare overgangsfase.

Bevindingen van AT Osborne
De onderzoekers analyseerden documenten en spraken uitgebreid met bestuurders en ambtenaren. Hun conclusie is dat er grote (politiek-bestuurlijke) belangen zijn. Er zijn veel belanghebbenden en er zijn duidelijke verschillen in belangen. De gemeente is primaire belanghebbende én opdrachtgever. Volgens AT Osborne lijkt de ambtelijke organisatie kwalitatief goed in staat om de opgave Floriade 2022 aan te kunnen, maar kwantitatief is de ambtelijke capaciteit niet toereikend. Het gemeentelijk project Floriade is in het afgelopen jaar undermanaged, waardoor planningen niet gehaald zijn, de organisatie geleidelijk achter de feiten aan is gaan lopen en het bestuurlijk/ambtelijk samenspel verzwakt is. Een aantal mijlpalen in de planning is overschreden. Er is weliswaar nog (krap) voldoende ruimte om in te lopen, maar de tijd begint wel te dringen! Het evenement heeft een harde deadline in 2022. Dit vraagt om een overall planning en een overall sturing op deadlines, afhankelijkheden en resultaten. De onderzoekers adviseren om de kosten als investeringen te beschouwen en meer te sturen op baten. Verder benadrukken ze dat het ambtelijk bestuurlijk samenspel heel goed moet zijn, juist bij zo’n project als de Floriade. Toen de wethouder (Tjeerd Herrema) nieuw binnenkwam, had hij te maken met een ambtelijk apparaat dat “nog niet in positie was om het goed te kunnen”. Verder vinden zij het budget voor het programmamanagement krap en heeft de communicatie veel te weinig aandacht gekregen. En voor de raad hebben ze tot slot nog een advies. “Respecteer als raadslid dat de Floriade een lastig programma is om te besturen. Het gaat hier om een betrekkelijk unieke opgave voor de gemeente. Er ligt een helder Masterplan, maar je kunt niet voorkomen dat je dingen tegenkomt die niemand verwacht had.”

Risicoanalyse en Stoplichtenrapportage
Naast het kritische rapport van AT Osborne, ligt er nog een ander rapport, namelijk de Risicoanalyse Floriade Almere 2022 van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement van december 2016. Dit adviesbureau signaleert in totaal zeventien risico’s. De meest in het oog springende gevaren zijn dat het Floriade terrein niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar is; dat het bedrag van 9.1 miljoen euro aan sponsorgelden niet wordt binnengehaald; dat de bijdragen van het Rijk (5 miljoen euro), van de Provincie (8 miljoen euro) en van andere partijen (Amsterdam, Europa, 2,5 miljoen euro) niet verkregen worden en dat de opbrengst uit de kaartverkoop lager is dan verwacht (er worden 2 miljoen betalende bezoekers verwacht). En verder is daar nog de Stoplichtenrapportage Floriade, waarmee het College de raad informeert over de voortgang van de Floriade.

Wat vindt de raad?
In juni 2015 heeft de gemeenteraad weliswaar ingestemd met het Masterplan Floriade Almere 2022, waarin de ambities van de gemeente voor het evenement en de daarop volgende gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd, maar vanavond zijn er vooral kritische geluiden te horen.
“De Floriade is van groot economisch belang voor de stad. Het is een middel om de ontwikkeling van Almere op gang te helpen”, zegt Miranda Joziasse (VVD). Zij meent dat er ambtelijke capaciteit vrijgemaakt moet worden en geïnvesteerd moet worden in communicatie. Volgens Jan Lems (D66) is een schip Floriade vastgelopen op de kust. “Een nieuwe kapitein is aangesteld en een sleepboot is gearriveerd. Ballast – de camping en de jachthaven –  moet nog overboord worden gegooid. We liggen nog lang niet op koers”, aldus Lems. Toch blijft de partij “vol gaan voor de Floriade”. Toon van Dijk (PVV) stoort zich aan de manier waarop Lems praat over Almeerse ondernemers die als ballast gezien worden en overboord gegooid moeten worden. Hij benadrukt dat de PVV al in 2013 een motie heeft ingediend om te stoppen met de Floriade. “Het wordt nu wel duidelijk dat er geld bij moet. De wethouder zal met raad in gesprek moeten om daar toestemming voor te krijgen.” Ans De Summa (SP) spreekt haar bezorgdheid uit over het feit dat de gemeente momenteel de enige risicodrager van dit evenement is.  Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) vindt de Stoplichtenrapportage verwarrend. Volgens haar staan zaken soms ‘op groen’, terwijl deze, kijkend naar de tekst, eigenlijk  oranje of rood zouden moeten zijn. Van Dijk vindt dat alles op rood moet staan. “Iedere niet-bezopen bestuurder zou op de rem gaan staan”, aldus het PVV-raadslid.
De fractievoorzitter van het CDA, Bas Malotaux vindt dat “we ons niet blind moeten staren op de kosten”. In het licht van de baten vindt het CDA de investeringen gerechtvaardigd.
John van der Pauw (PvdA) is van mening dat de Floriade een gouden kans voor Almere is. “Er zal geïnvesteerd worden vanuit de overheid en het bedrijfsleven, het betekent werkgelegenheid. De naamsbekendheid van Almere zal groter worden. Er zal sprake zijn van een prachtige duurzame gebiedsontwikkeling.” Van der Pauw heeft er alle vertrouwen in dat de wethouder en het college de gesignaleerde risico’s binnen de perken houden. “ Ik wil de man met de glazen bol eraan herinneren dat het gaat om Àmsterdam-Almere”, zegt De Summa tegen Van der Pauw. “Daar zit nog altijd de mooie naam Almere in”, antwoordt Van der Pauw.

Volgende week zullen wethouder Mark Pol (VVD) en wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) vragen van de raad beantwoorden.

Stand van zaken ontwikkeling Floriade 2022: https://almere.notubiz.nl/document/4926439/1/4__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_ONDERZOEK_AT_OSBORNE

Risicoanalyse Floriade Almere 2022: https://almere.notubiz.nl/document/4926438/1/3__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_RISICOANALYSE

Stoplichtenrapportage Floriade: https://almere.notubiz.nl/document/4926437/1/2__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_STOPLICHTENRAPPORTAGE