Tagarchief: Floriade

College praat raad bij over veranderingen Floriade

STAD CENTRUM – Wethouder Tjeerd Herrema en Mark Pol consulteerden afgelopen donderdagavond de gemeenteraad tijdens de behandeling van het agendavoorstel Raadsconsultatie Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV.

Het college wil weten wat de raad vindt van een aantal veranderingen in het Floriade-dossier. Een van de herzieningen is dat de gemeente zal optreden als financier van de Floriade BV en een lening van 30 miljoen verstrekt. Wethouder Mark Pol is tot nu toe de enige aandeelhouder. Behalve de gemeente kunnen er ook nog andere aandeelhouders toetreden, zoals bijvoorbeeld overheden, die meer zeggenschap willen of commerciële partijen, die later een positie krijgen in de ontwikkeling van het gebied. Door meerdere aandeelhouders wordt de basis van het evenement verbreed en worden risico’s gespreid.
Een andere verandering is dat er een avondprogramma wordt toegevoegd en dat culturele instellingen kunnen beslissen of ze hieraan willen meedoen. Uitgangspunt is dat de kans op meer bezoeken toeneemt. De PVV vraagt zich af welk onderzoek hieraan ten grondslag ligt. De partij heeft uitgezocht dat het aantal bezoekers dat meer dan een keer een Floriade bezocht slechts 10 tot 13 procent is. Herrema geeft toe dat er uitgegaan is van aannames. De ChristenUnie vindt uitgaan van niet getoetste aannames een risico. GroenLinks vraagt zich af wat er gebeurt als de aannames niet werken.
Wethouder Pol heeft een prognose gemaakt, waarin de BV een maximum van 25 miljoen nodig heeft. Om te voorkomen dat de BV buiten de kaders treedt, zal er ieder jaar een liquiditeitsprognose opgesteld worden. Pol verzekert de raad dat commissarissen toezicht zullen houden. “Alle stukken zullen ter goedkeuring worden voorgelegd. We moeten blijven monitoren, we moeten scherp blijven.” D66 vindt daarmee dat de risico’s voldoende afgedekt zijn. De SP en de PVV denken erover om een motie of een amendement in te dienen.

Artikel geplaatst op almeredezeweek.nl (01 juli 2016)

Raad sterk verdeeld over onteigening camping Waterhout

STAD CENTRUM – De gemeenteraad was afgelopen donderdagavond sterk verdeeld in zijn mening over het voorstel van het college om de administratieve onteigeningsprocedure voor het zuidelijk deel van camping Waterhout op te starten.

De gemeente en de campingeigenaren voeren een harde strijd om de toekomst van de camping, omdat op die plek in 2022 de Floriade wordt gehouden. Daarnaast wordt de A6 uitgebreid. De bezwaren die de camping had aangetekend tegen de aanleg van een aantal nieuwe wegen zijn inmiddels door de Raad van State van tafel geveegd.
Marcel Benard (ChristenUnie) vindt het besluit voor een onteigeningsprocedure ‘heftig’, omdat het recht op eigendom een heel basaal recht is. “Toch vind ik het terecht dat de procedure opgestart wordt, omdat de verbreding van de A6 in het algemeen belang is”, aldus Benard. Hij hoopt op een oplossing die recht doet aan alle belanghebbenden. Johan van der Kroef (CDA) had gehoopt dat de wethouder en de camping overeenstemming bereikt zouden hebben. Volgens René Dekker (AP/OPA) zijn er alleen maar verliezers.
Wethouder Herrema verzekert de raad dat de pogingen om er toch nog samen uit te komen met de camping doorgaan, nu met een onafhankelijke voorzitter erbij. Hij spreekt de wens uit dat er uiteindelijk twee winnaars zullen zijn.
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) stemde eerder tegen onteigening en blijkt ook nu geen voorstander. Zij vraagt zich af waarom er niet eerder met onteigening is begonnen. In het voorstel van het college staat dat tijdige levering van de gronden aan Rijkswaterstaat van belang is voor een goede ontsluiting van de Floriade in 2022 en de toekomstige stadswijk na 2022. Nu is er het risico dat de deadline – 1 augustus 2018- niet zal worden gehaald en dat de gemeente een boete hiervoor krijgt.
Wat de VVD, D66, PvdA en Leefbaar Almere betreft mag de procedure tot onteigening opgestart worden. “De verbreding van de A6 betekent veel voor bewoners en voor de economische ontwikkeling”, zegt Ciska van Rijn (PvdA).
Volgens Toon van Dijk (PVV) is het ‘lariekoek’ om het wegennet erbij te slepen en moest de camping weg om plaats te maken voor de Floriade. Herrema vindt dat de PVV een verkeerde voorstelling van zaken geeft door “dat voortdurend te roepen”. Volgens de wethouder gaat het om de verbreding van de A6.
“We leven in twee werkelijkheden. Van een wegennet is nooit sprake geweest”, zegt Van Dijk. Hij blijft bij zijn standpunt dat het wel degelijk om de Floriade gaat. Ook Willy-Anne van der Heijden is die mening toegedaan.
Nu alle raadsleden hun mening gegeven hebben, kan het voorstel voorgedragen worden voor besluitvorming.

Artikel geplaatst op www.almeredezeweek.nl

 

“Wij zijn bankje aan het spelen” Gemeente leent Floriade BV 30 miljoen

“Wij zijn een lener van geld, via ons kan het goedkoper. Maar je hoeft als gemeente niet overal borg voor te staan. Want wat als het rentepercentage weer stijgt?” zegt Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) tijdens de Politieke Markt op donderdag 23 juni. Vanavond staat het voorstel Raadsconsultatie Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV op de agenda. Het college wil weten wat de raad vindt van een aantal veranderingen in het ‘Floriade-dossier’.

Van der Heijden is kritisch over het plan van het college om op te treden als financier van de Floriade BV en een lening van 30 miljoen euro te geven. De keuze van het college hangt samen met de lage rentepercentages die de gemeente in rekening kan brengen, hetgeen kosten bespaart.
GroenLinks krijgt steun van andere partijen. “De risico’s komen zo bij de gemeente te liggen, die stelt zich garant voor de tekorten van de BV. We zijn bankje aan het spelen. Het is een schande!”  roept Toon van Dijk (PVV). Ook de ChristenUnie heeft twijfels. “Moeten we dat niet beschouwen als een vergroting van het risico?” vraagt Marcel Benard. “Inderdaad, kan dat niet bij de bank? Een lening van 30 miljoen”, vindt ook Nico van Duijn (Leefbaar Almere).

Een andere wijziging is dat er gebruikgemaakt zal worden van een aantal bestaande budgetten, zo vertelt wethouder Tjeerd Herrema. Ook hierover laten partijen zich kritisch uit. “Een half miljoen dat uit het cultuurbudget gehaald wordt, dat vinden we eigenlijk niet kunnen”, zegt René Dekker (AP/OPA). Ook Ellentrees Müller (VVD) vindt de bekostiging uit de reguliere programmering vreemd. Volgens D66 en GroenLinks gaat dit ten koste van  reguliere activiteiten.  

Nog een verandering is het avondprogramma, dat de Floriade BV aan de Floriade wil toevoegen. Hierdoor nemen de kansen op meer bezoekers toe. Oorspronkelijk werd uitgegaan van 2 miljoen bezoekers, maar het college heeft dit aantal verhoogd met nog eens 160.000. “Je kunt je afvragen hoe realistisch dit is. Kijk naar het Rijksmuseum dat  2,3 miljoen bezoekers per jaar heeft”, aldus Marcel Benard.

De raad laat ook positieve geluiden horen. Nico van Duijn complimenteert het college en zegt het logisch te vinden dat er veel gewijzigd is. “We gaan een andere fase in, van zakelijkheid, snelheid, meters maken. Daarvoor is een ander soort mensen nodig. Mensen die snel kunnen opereren. De gemeente is daar geen kampioen in.” Ciska van Rijn (PvdA) is tevreden over de ambitie om 200 inwoners van Almere met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen door de Floriade. Johan van der Kroef (CDA) is “razend enthousiast” en geeft aan de BV er zo spoedig mogelijk moet komen.

Aan het eind van de bijeenkomst is er geen tijd meer voor de wethouder om antwoord te geven op de vragen van de raad. Volgende week komt de Floriade terug op de agenda.

Moties Floriade: te vroeg, te laat, overbodig

Drukkend warm is het in de zaal waar op 12 mei de Politieke Markt plaatsvindt. Op de deur hangt het bordje

I.v.m. een defect in de koelinstallatie zijn de kamers erg warm Excuses voor het ongemak!

Gelukkig wordt het ongemak deels verholpen door de ijsjes en flesjes water die aan het  begin van de bijeenkomst worden uitgedeeld. Het kán in Almere!

Vanavond staan er twee moties van de PVV op de agenda.
In de eerste motie Planschade Floriade valt te lezen dat de wethouder geen voorziening in de begroting van de Floriade heeft getroffen voor het geval er planschadeclaims worden ingediend en toegewezen. De PVV roept het college op om dat wel te doen.
De raad stemt niet in met de motie. Volgens Johan van der Kroef (CDA) is er een uitgebreide risicoanalyse geleverd. “Wij steunen daarom het idee niet.” Marco de Kat (Leefbaar Almere), Jan Lems (D66) en Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) sluiten zich bij het CDA aan. René Dekker (AP/OPA) vindt het voorstel “op zich prima”, maar vraagt zich af hoe groot de kans op planschade is. Volgens Ellentrees Müller (VVD) is de motie wat voorbarig en overbodig. Ook Marcel Benard (ChristenUnie) en John van der Pauw (PvdA) vinden het niet het juiste moment voor dit voorstel.
“Er kan wel sprake zijn van eventuele inkomensschade”, antwoordt wethouder Tjeerd Herrema (PvdA), “maar planschade is niet aan de orde. Die kan wel ontstaan als je het bestemmingsplan wijzigt. Dat speelt met name wanneer een woonwijk gaat ontstaan.” Van Dijk antwoordt dat de motie er is omdat diverse bewoners in februari hebben aangegeven zich te verenigen en eventueel een planschadeclaim in te dienen.
“Waarschijnlijk is dit inderdaad niet helemaal het goede moment”, geeft Van Dijk toe. “Ik ga met de fractie in overleg of er op de motie in gewijzigde vorm wordt teruggekomen.”

De tweede motie Onteigening heeft betrekking op de volgordelijkheid van de onderhandelingen met camping Waterhout en het starten van de onteigeningsprocedure. Volgens de PVV kan de raad ingezet worden als drukmiddel in de onderhandelingen, omdat de wethouder onteigeningsvoorstellen aan de raad voorlegt  vóórdat de onderhandelingen met de camping zijn afgerond.  De PVV stelt voor om eerst de onderhandelingen af te ronden en daarna eventuele onteigeningsvoorstellen aan de raad voor te leggen.
“Voorzitter, vandaag heb ik van de camping een brief gekregen waarin staat dat ze mogen blijven zitten. Ik begrijp er nu niets meer van…” Van Dijk heeft het over de brief die de raad vlak voor de Politieke Markt kreeg van de eigenaar van camping Waterhout. In deze brief staat dat de camping de plannen van de gemeente wel ziet zitten en vóór inpassing in het Floriadegebied is.
“Het aanbod dat er lag is door de camping niet geaccepteerd”, antwoordt de wethouder. “Verder wil ik er niet op in gaan.” Wat de motie betreft geeft de wethouder aan dat je soms het een moet doen en het ander niet kunt laten. “In ieder geval moet een deel van de grond aan Rijkswaterstaat voor het wegennet geleverd worden. Wij onderhandelen wel en vervolgens zetten we ook de route in, mocht dat onderhandelen niet tot een succes leiden. Als je niet op tijd start, ben je te laat.” Herrema zegt toe de raad tijdens een informatiebijeenkomst volgende week uitvoeriger te zullen informeren. “De raad kreeg vandaag pas een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst over de Floriade”, zegt Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) “Dat is erg kort dag!” Van Dijk vindt het vreemd dat de raad, buiten het zicht van de mensen in de stad, wordt geïnformeerd.
Ook deze motie krijgt geen steun van de raad. Volgens Van der Pauw geeft het voorstel de gesprekspartners alle ruimte om nooit tot overeenstemming te komen. “Zo wordt het algemeen belang ondergeschikt gemaakt aan individueel belang.” Lems vindt dat de wethouder duidelijk is. Van der Kroef laat weten onteigening een zwaar middel te vinden. “Dat moet je niet zomaar nemen. Je moet steeds in gesprek blijven.” Maar de CDA-fractie wil niet het risico nemen niet op tijd klaar te zijn. “We willen dat het proces ingegaan wordt. Tegelijkertijd zijn we wel verheugd over de brief van de camping! Die biedt misschien een opening. Dat is beter dan onteigening.” Van der Pauw merkt fijntjes op dat als er dan toch van die blije berichten zijn, de motie niet meer nodig is. “Van der Pauw heeft gelijk, dat komt niet vaak voor”, zegt Van Dijk. Hij zal de motie aanhouden en met zijn fractie overleggen.

Volgende week vindt er op initiatief van de PVV een debat plaats over de Floriade. De centrale vraag van dit debat is of de wethouder de regie wel in handen heeft.

Alwéér besloten

“Ik verzoek de tribune om de zaal te verlaten, want de vergadering over de Floriade zal in beslotenheid plaatsvinden”, zegt de voorzitter tijdens de Politieke Markt op 21 april.
Ik baal. Dit is nu al de tweede keer in korte tijd dat publiek en pers de meeting niet mogen bijwonen. Heb ik me daarvoor gehaast? Waarom stuurt de raad vooraf niet even een berichtje dat de vergadering besloten is? Dat was vorige week immers al bekend, zo blijkt uit de woorden van de voorzitter. In dit digitale tijdperk zijn er legio mogelijkheden om te communiceren. Waarom neemt de gemeente Vlissingen wel de moeite om haar burgers te informeren over een vergadering die in beslotenheid plaatsvindt, en gebeurt dat in Almere niet?  

Na ongeveer drie kwartier gaat de deur eindelijk weer open. Bij binnenkomst hoor ik wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) zeggen dat het de goede kant op gaat. Erwin Prins (SP) lijkt daar echter niet van overtuigd. Hij vraagt wat de uiterste datum is dat er nog gestopt kan worden met alle plannen rondom de Floriade. Herrema antwoordt dat dit 2018 is. Marcel Benard (ChristenUnie) vindt het belangrijk dat er een zorgvuldige planning komt en dat de raad niet vlak voor de zomer geconfronteerd wordt met besluiten die snel genomen moeten worden. Herrema zegt toe hiermee niet te wachten tot de laatste vergadering. Toon van Dijk (PVV) deelt de opmerking van de SP. “Als raad hebben we geen toestemming nodig om dat moment van stoppen te bepalen.”  Van Dijk kijkt zorgelijk en vervolgt: “Namens mijn fractie overweeg ik een aantal moties in te dienen. Dat heeft te maken met het feit dat ik tijdens de besloten vergadering van zojuist vele momenten van verbazing zag op het gezicht van de wethouder. Mogelijk is dit dossier bij hem niet in goede handen.”

Wordt vervolgd

Benauwd

“De raad vult zijn rol niet voldoende kritisch in. De Floriade is een groot project met een grote financiële impact. Laten we dat ook zo benoemen.” Aan het woord is Johan van der Kroef (CDA) tijdens de Politieke Markt op 14 april. In een kleine zaal, waarin publiek en pers dicht op elkaar geplakt zitten, vergadert de gemeenteraad opnieuw over de Floriade. De bijeenkomst is deels openbaar en deels besloten. Dat laatste met name als het gaat om onderhandelingen die op dit moment nog gevoerd worden.

Achterstanden
“De Floriade is de komende maanden een van de grote onderwerpen. Ik denk dat er al veel meer klaar is dan u op dit moment kunt zien”, zegt wethouder Tjeerd Herrema. De suggestie die vorige week gewekt werd alsof er grote achterstanden zouden zijn, vindt Herrema niet kloppen. “Er is het beeld dat we het privaat geld al binnengehaald zouden moeten hebben. Maar dat is juist de taak van de bv.” Volgens Marcel Benard (ChristenUnie) is het zaak om snel te starten met de bv. “Er is wel een achterstand”, merkt Toon van Dijk (PVV) op. “U had al lang met voorbereidende handelingen bezig moeten zijn. Uit het ondernemingsplan moet duidelijk worden welke strategie men gaat hanteren om private partijen aan te trekken.” Herrema antwoordt dat het plan er vóór de zomer zal liggen. “Echter”, zegt hij, “het ondernemingsplan is een product van de bv en niet van de gemeenteraad.” René Dekker (Almere Partij/OPA)  heeft gehoord dat er problemen zijn met de projectdirecteur en vraagt of er tijdelijke vervanging is als deze langdurig ziek blijft. Herrema bevestigt dit.

Verkeerde informatie
Ondanks de woorden van de wethouder, lijkt de raad niet gerustgesteld. Van Dijk vraagt zich zelfs hardop af of de Floriade bij deze wethouder wel in goede handen is.  Net als Van der Kroef vindt hij de Floriade een groot project, dat niet alleen over de Floriade gaat, maar ook over het inrichten van een deel van de stad. “We mogen niet achterover leunen”, zegt hij. Hij wil weten waarover de wethouder met jachthaven Haddock (die kan blijven) onderhandelt. “Ik heb even in het kadaster gekeken en daarin staat dat de grond gewoon van de haven is. Vorige week zei u echter dat verwervingspolitiek hierin geen rol speelt. U heeft verkeerde informatie gegeven!” De fractie wil weten of er een belemmering is als de gronden overgedragen worden aan de gemeente. Herrema geeft aan hierover in beslotenheid verder te praten.

Voor één keer eens
Marcel Benard (ChristenUnie) zegt blij te zijn dat de PVV de Floriade geagendeerd heeft. “Ik vind dit complimenten waard. Het is goed dat we erover spreken. Ik waardeer ook de opstelling van de PVV. Er wordt meegedacht hoe we van de Floriade een succes gaan maken.” John van der Pauw (PvdA) merkt op het voor één keer met de PVV eens te zijn.

Na een uur verlaten pers en publiek de zaal, omdat de raad in beslotenheid verder vergadert. Het is zo benauwd binnen dat ik bijna blij ben dat ik weg kan. Waarom vindt deze vergadering überhaupt plaats in zo’n kleine zaal? Er is amper plaats voor alle belangstellenden; sommigen moeten zelfs staan of op de grond zitten. En wat is de Floriade een ingewikkeld onderwerp. Hoe bereiden raadsleden zich eigenlijk voor op deze vergaderingen? Een mooie vraag voor volgende week…

Wethouder informeert raad onvoldoende over Floriade “Ik voel me een beetje beetgenomen”

Het is druk op 7 april tijdens de Politieke Markt. Onderwerp van gesprek is de Floriade in 2022, geagendeerd door de PVV, die zich grote zorgen maakt hierover. De fractie signaleert een gebrekkige communicatie over de voortgang van het proces en vraagt zich af of de raad wel genoeg geïnformeerd en geconsulteerd wordt. Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) wil hierover met de raad afspraken maken. “Mijn idee is om in een stoplichtrapportage twee keer per jaar te informeren. De eerste rapportage zal voor de zomer verschijnen.” Herrema hoort graag als er andere wensen zijn.

Onderhandelingen
De wethouder vertelt dat momenteel onderhandeld wordt met jachthaven Haddock (wordt ingepast in Floriade-terrein), camping Waterhout en restaurant Atlantis. “Ik heb goede hoop dat we er met het restaurant uitkomen”, vertelt Herrema, “maar het onderhandelingsproces met de camping verloopt moeizamer. Mijn conclusie is dat inpassing eigenlijk niet mogelijk is, net als bij het restaurant. Ik heb die conclusie ook gedeeld met de eigenaren van de camping.” Herrema heeft opdracht gegeven om voor de camping te zoeken naar goede alternatieven.

Nul vorderingen
Toon van Dijk (PVV) vraagt zich af hoe het met de oprichting van de bv staat. “Voor de zomer moest de raad snel een beslissing hierover nemen en nu blijkt die bv er nog niet te zijn! Ik zou willen oproepen tot urgentie”, zegt Marcel Benard (ChristenUnie).  Van Dijk doet er nog een schepje bovenop: “Onder wethouder Mulder moesten we snel tot oprichting van een bv komen en nu blijkt dat er nul vorderingen zijn gemaakt en dat we minimaal een jaar achterlopen.” Ook Ellentrees Müller (VVD) zegt het vreemd te vinden dat er nog geen bv is. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) voelt zich een beetje beetgenomen: “Het moest eerst allemaal heel snel en nu blijken  er nog geen private partijen te zijn.” De wethouder geeft volmondig toe dat de eerdere voorsprong kwijtgeraakt is. “De voorbereiding vraagt meer tijd. Ik kan u zeggen dat ik de urgentie dagelijks voel. U heeft verder ook een punt, er is nog geen private partij. Maar eerst moet de publieke kant op orde zijn –  vooral een taak van de bv – daarna pas kunnen private partijen geïnteresseerd worden.”

Toevallig
“Had u de raad niet eerder moeten informeren, nu blijkt dat er een andere strategie is gekozen?”, vraagt Van Dijk. Rob van de Kamp (D66) valt hem bij: “Dat er vertraging is hoor ik nu dankzij de agendering van de PVV. Dat horen we echter bijtijds te weten, niet toevallig.” Herrema geeft toe dat hij inderdaad zaken had moeten melden. Hij is op zoek naar een methode om goed over de voortgang van het hele traject te informeren. “Ik doe dat liever in bredere context, want dan ziet de raad het geheel, in plaats van elk onderdeeltje.”

Volgende week wordt er verder gepraat over de Floriade. En over de vraag of de raad haar controlerende taak kritisch genoeg invult.

Raadsvoorstel Floriade Almere

Donderdagavond, 20 november staat het raadsvoorstel Floriade Almere op de agenda. De publieke tribune is goed gevuld.
Als eerste zijn twee insprekers aan het woord. Hans Groen van de werkgroep Floriade Platform Filmwijk pleit ondermeer voor het aanwijzen van beschermde gebieden en Karin van den Broek van Platform Almere Centrum (PAC) benadrukt dat de Floriade alleen kans van slagen heeft als het geheel een positieve ervaring voor burgers, bedrijfsleven, onderwijs en politiek wordt. “Bewoners en ondernemers moeten ervan profiteren”, aldus Van den Broek.
Daarna is het woord aan de raadsleden. Nico van Duijn (Leefbaar Almere) vindt dat het evenement nog niet aantrekkelijk genoeg is. “Ik adviseer om naar een reclamesloganmaker te stappen die er taal van maakt.” Van Duijn doelt hiermee op een pakkende slogan voor de Floriade. Verder kaart hij aan dat het lijkt alsof de gemeente moeite heeft om goede contracten te maken. “De IT-infrastructuur, in het verleden ingehuurd van een externe partij, was een drama”, vertelt hij. Hij adviseert om daar nu extra alert op te zijn.
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is weliswaar positief over de koers van vergroening en verduurzaming, maar vindt ook dat er momenteel nog te veel niet is uitgewerkt. “Wij hebben een duidelijke wens om organisaties, inwoners en ondernemers bij de Floriade te betrekken. Er is echter geen sprake van een integraal verhaal: het is moeilijk om samenhang te zien.” Van der Heijden zegt het lastig te vinden dat het rapport en de ideeën niet financieel onderbouwd zijn en geeft aan dat GroenLinks alleen voor het voorstel stemt als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Jan Lems (D66) is het hiermee eens. “Verbinding met inwoners is essentieel. Er moet nog veel uitgewerkt worden”, aldus Lems.
Toon van Dijk (PVV) vindt dat GroenLinks niet duidelijk is. “Het lijkt alsof u het op tal van punten niet eens bent met dit voorstel en dan blijkt uiteindelijk dat u er straks toch mee instemt”, aldus Van Dijk.
Arie Stuivenberg (SP) geeft te kennen dat de SP, alhoewel altijd sceptisch over de Floriade, het project nu ziet als kansrijk. Toch is hij ook kritisch: “Er ligt een complex voorgesteld raadsbesluit en de vraag is of we als raad hier zomaar moeten instappen. Zouden we ons niet moeten laten adviseren?”
De PVV is tegen het raadsvoorstel. “We stevenen af op een totaal fiasco”, zegt Van Dijk. “Het gaat hier alleen maar om de ontwikkeling van een gebied, het is pure vastgoedontwikkeling. Vastgoed gerund door ambtenaren.” Volgens hem ontbreekt iedere focus. Zo zijn vijfenvijftigplussers een vaste doelgroep van de Floriade, maar het College wil nu ook een jongere doelgroep aanspreken. “Focus op één doelgroep”, adviseert Van Dijk.
De raad vergadert op 4 december verder over het raadsvoorstel. Dan zullen ook de PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA hun reacties geven.

Voorbereidinsgroep Floriade: échte burgerparticipatie of consultatie?

Tijdens de Politieke Markt van 18 september besluit de Almeerse gemeenteraad dat er een voorbereidingsgroep voor de realisatie van de Floriade in 2022 komt. Een groep die ervoor zorgt dat er genoeg informatie op tafel komt om zo de besluitvorming in de raad beter te laten verlopen. Initiatiefnemers Jessica Kips (GroenLinks) en Marcel Benard (ChristenUnie) kunnen tevreden zijn: de Floriade is een groot miljoenenproject, daar hoort een volggroep bij.
De raadsvergadering begint en een aantal insprekers mag als eerste een toespraak houden.
Paul Vloothuis (Stichting Platform Filmwijk Almere) adviseert om de actuele Almeerse participatienota uitgangspunt te laten zijn en deze op maat toe te passen op de Floriade. Hij hamert erop dat de communicatie naar bewoners helder en op tijd is. “Er moet een mix van middelen ingezet worden om de bewoners goed te bereiken”, aldus Vloothuis. “De gemeente moet een duidelijke communicatiestrategie hanteren en heeft de keuze uit informeren, consulteren of meebepalen.” Volgens Vloothuis gaat het om het laatste: er moet sprake zijn van échte participatie, dat maakt de kloof tussen overheid en burger kleiner.
Greet Ritskes (Platform Almere centrum) vindt de Floriade alleen geslaagd als bewoners en ondernemers ervan profiteren. Hans Groen van Platform Filmwijk wil het Weerwater onder de aandacht brengen. “Midden in het Weerwater liggen twee prachtige eilanden. Behoud de natuurlijke kwaliteit daarvan! Stel niet alleen financiële kaders, maar ook kaders op het terrein van gebiedsontwikkeling.” Het pleidooi van Hans Schrama (Stichting Platform Filmwijk Almere) sluit hier op aan. “Kom alsjeblieft met een integraal plan voor ons water. Verlies het water niet uit het oog”, zegt hij hartstochtelijk.
Daarna is het woord aan de raad.
VVD, CDA, SP, PvdA en D66 willen graag meedoen aan de voorbereidingsgroep. Leefbaar Almere niet. “Er zijn groepjes genoeg”, bromt Nico van Duijn. Ook de PVV zal niet deelnemen, maar wil wel kritisch betrokken blijven. Toon van Dijk vraagt zich hardop af of het mogelijk is om participatie vorm te laten krijgen door de insprekers deel te laten nemen aan de voorbereidingsgroep. Dit punt wordt niet opgepakt door de voorzitter en geen van de partijen gaat hierop in. Ook Van Dijk zelf laat het er bij zitten.
Ik vind het goed dat er een volggroep ingesteld wordt bij dit project. Maar waarom geen burgers in deze groep? Een gemiste kans om Almeerders écht te laten participeren, lijkt mij.
Ook vraag ik me af hoe in vergelijkbare gevallen besluiten genomen worden door de raad. Hoe verliep bijvoorbeeld de besluitvorming in de kwestie Retailpark Almere Poort, een ander miljoenenproject? Was daar ook een volggroep die zaken voorbereidde? Mij is daar in ieder geval niets van bekend.

Burgerinitiatief voor behoud Camping Waterhout

Vanavond, 28 augustus, staat het burgerinitiatief van Tineke Fokkens op de agenda van de Politieke Markt in Almere. Blijft camping Waterhout op het terrein waar hij nu is? Of verhuist hij naar elders en maakt hij plaats voor de Floriade, die in 2022 wordt gehouden op en om het recreatiegebied ’t Weerwater?
Er zitten veel bezoekers in de zaal, die duidelijk zijn gekomen om de eigenaar van de camping te steunen. Ondanks dat zij zich niet hoorbaar mogen bemoeien met de vergadering, wordt applaus voor het vurig pleidooi van Fokkens berustend toegestaan door Cocky Kuipers. “Mag eigenlijk niet, maar ja”, zegt de voorzitter. Opvallend is de afwezigheid van wethouder Henk Mulder, die plannen heeft om de camping te verplaatsen van het Weerwater naar het Vogeleiland. Op de plek van de camping zullen dan zeshonderd woningen worden gebouwd.
Het sterke aan Fokkens’ pleidooi is dat ze het behoud van de camping niet alleen koppelt aan haar eigen belang, maar ook aan het belang van bewoners en toeristen. De camping zorgt voor economische meerwaarde en is een oase van rust, midden in de stad. “Ik wil graag de visie van de gemeente weten. Gaat de raad voor het behoud van de camping of voor wéér een nieuwe woonwijk? Wij houden van Almere, maar houdt Almere ook van ons?” vraagt Fokkens aan de raad.
De partijen zijn het met elkaar eens: de wethouder moet in gesprek gaan met deze ondernemer en met een fatsoenlijke oplossing komen. Ze horen nu de kant van de eigenaar van de camping, maar willen ook de mening van het College horen. Zijn er toezeggingen gedaan door het College? Hoe zijn de gesprekken gegaan tussen de wethouder en Fokkens?
“Ik heb eindeloze gesprekken met de gemeente gehad”, vertelt Fokkens. “Gesprekken die niets hebben opgeleverd. Al twee jaar! Wij zijn vóór de Floriade, het is een prachtig plan, maar niet realistisch. Het overplaatsen van de camping naar het Vogeleiland kost miljoenen. En op dat eiland komen we in een bouwput terecht.”
De vergadering eindigt met de mededeling dat de raadsleden nu aan zet zijn. Zij gaan kijken wat de wethouder te zeggen heeft over deze kwestie. Dan pas wordt er een besluit genomen.