Tagarchief: Floriade

Fractie Hengstman en PVV willen aanbestedingsprocedure Floriade opschorten

Het college is per 1 december 2017 met een aanbestedingsprocedure voor de Floriade in Almere gestart. Deze procedure is erop gericht het evenement Floriade en de ontwikkeling van de wijk te integreren. Rutger Hengstman (eenmansfractie Hengstman) vindt dat de raad zich eerst moet uitspreken over deze integratie. Daarom heeft hij een motie ingediend waarin hij het college verzoekt om de aanbestedingsprocedure op te schorten en eerst door de raad een ontwikkelingsplan en een financieel kader te laten vaststellen. Deze motie wordt donderdagavond 25 januari besproken.

Hengstman wijst erop dat er onduidelijkheid is over de speelruimte van de raad en over welk juridisch recht de winnende marktpartij verkrijgt die de aanbesteding wint. Toon van Dijk (PVV) heeft de motie mede ondertekend. ‘Wij praten over een conceptontwikkelingsplan dat, naar zeggen van de wethouder, op allerlei punten nog bijgestuurd kan worden. Maar volgens professor Arjan Bregman staat de raad, op het moment dat aanbesteed wordt, buitenspel’, zegt Van Dijk (PVV). Volgens hem is er voor de partijen pas duidelijkheid als er een definitief ontwikkelingsplan is. Daarna dient er begonnen te worden met een aanbestedingsprocedure. Het plan maakt dan deel uit van de aanbesteding. ‘Waarschijnlijk hebben marktpartijen achter de schermen de garantie van de wethouder gekregen dat er niets meer aan het plan zal veranderen’, aldus de PVV’er.

Voor- en tegenstanders
AP/OPA en SP steunen de motie. De overige partijen niet.
Jan Lems (D66) vindt het juist goed dat marktpartijen intensief betrokken worden om tot het ontwikkelingsplan te komen. Miranda Joziasse (VVD) is groot voorstander van het betrekken van de markt bij het evenement en de woonwijk. ‘Wij willen dat de risico’s gespreid worden en dat de gemeente die niet alleen draagt’, zegt zij. Johan van der Kroef (CDA) vindt dat je dit project als gemeente niet alleen moet doen. Hij is blij dat ‘veel marktpartijen bereid zijn om veel mee te denken’. De ChristenUnie deelt veel van de overwegingen in de motie, maar hoopt dat na de verkiezingen in de nieuwe raad een nieuw besluitvormingsmoment gecreëerd wordt. ‘Met die extra waarborg in het proces is de kou voldoende uit de lucht en zullen we de motie niet steunen’, legt Marcel Benard uit. Ook PvdA en Leefbaar Almere zijn geen voorstander.

Tijdspanne
Volgens wethouder Tjeerd Herrema vragen de marktpartijen om duidelijkheid. ‘Schorsen betekent een tijdspanne ertussen zetten. Stoppen heeft nog meer consequenties’, zegt hij.
‘De wethouder maakt ons nu het verwijt dat schorsing de boel in de war stuurt. Maar het college heeft zelf de mogelijkheid gecreëerd om op te schorten’, reageert Van Dijk oplettend.
‘Dat wil niet zeggen dat dit in deze fase ook moet gebeuren’, antwoordt de wethouder. ‘Je geeft daarmee een ander signaal naar de markt. Het betekent vertraging en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dat is een afweging die u moet maken.’

Volgende week stemt de raad over de motie.

Floriade vergelijkbaar met Omniworld?

Tijdens de 487e Politieke Markt in Almere, op 29 juni 2017, dient de PVV een motie van wantrouwen in tegen het college van burgemeester en wethouders.
Toon van Dijk (PVV) geeft een toelichting en vertelt dat het college in 2015 het Masterplan Floriade aan de raad heeft gepresenteerd. Volgens dit plan zou de gemeente 10 miljoen bijdragen aan de Floriade en zou 7 miljoen voor risico’s gereserveerd worden. “Het college bevestigde steeds dat dit genoeg was, maar uiteindelijk bleek er veel meer belastinggeld nodig te zijn voor dit prestige project”, zegt Van Dijk. “Inmiddels heeft de gemeente 20 miljoen bijgedragen en is er 11 miljoen voor de risico’s gereserveerd.” Het PVV-raadslid is ervan overtuigd dat de kosten voor “het elitaire bobofeestje” nog verder zullen oplopen. Over de ruggen van de Almeerders.

Namens het college geeft wethouder René Peeters (D66) een reactie, niet portefeuillehouder Tjeerd Herrema. Peeters vindt dat de Floriade extra betekenis geeft aan de stad Almere. “Almere is beter bereikbaar door de verbreding van de a6, krijgt een innovatief imago en heeft straks een beter stadscentrum. Er komt een gezonde stadswijk”, zegt Peeters. Volgens de wethouder heeft het college de onzekerheden in beeld. “Daar sturen we op. Inmiddels is de gebiedsvisie vastgesteld en wordt het bestemmingsplan in juli aan de raad voorgelegd. Het college werkt eensgezind en gemotiveerd aan de Floriade. Wij doen dat niet alleen, maar in samenwerking met de tuinbouwsector, met de inwoners van de stad, met de metropoolregio Amsterdam, met het onderwijs et cetera. We geven de raad inzicht in alle processen, óók in het financiële proces. Wij delen met de raad de opvatting dat de markt nu aan zet is. De eerste gesprekken zijn positief”, aldus Peeters.

Van Dijk herinnert het college en de raad aan een eerder project – Omniworld – dat bekend staat als een mislukt sportproject dat Almere ruim 20 miljoen euro heeft gekost. Volgens het raadslid zijn er veel overeenkomsten met de Floriade. Ook in het geval van Omniworld zijn alle betrokkenen in een fuik van besluiten terecht gekomen en maakte het gebrek aan reflectie het onmogelijk om te stoppen. Het gevolg van een dergelijke positieve tunnelvisie is dat risico’s niet meer gezien worden. “Bij besluitvorming horen alleen financiële middelen waarover zekerheid bestaat een rol te spelen. Maar bij de Floriade is niets zeker. Dat is de reden waarom wij vinden dat het moet stoppen”, aldus Van Dijk.

De motie wordt in stemming gebracht. Alleen SP en AP/OPA zijn voor, de rest van de raad is tegen. Daarmee is de motie verworpen.

 

“De stoplichtenrapportage Floriade is eigenlijk al klaar”

Het vervolg van de bespreking van het raadsvoorstel Governance en inrichting zelfstandige programmaorganisatie Floriade vindt plaats op donderdagavond 22 juni tijdens de Politieke Markt in Almere. De gemeenteraad heeft vooraf van beide wethouders Tjeerd Herrema en Mark Pol een raadsbrief ontvangen.
Miranda Joziasse van de VVD spreekt naar aanleiding van deze raadsbrief haar bezorgdheid uit over de late oplevering van de stoplichtenrapportage Floriade, waarmee het college de raad informeert over de voortgang van de Floriade. “De stoplichtenrapportage die in november 2016 was gemaakt, werd pas in januari 2017 met ons besproken. Ik voel nu hetzelfde aankomen met de volgende rapportage. Die gaan we niet meer bespreken voor het zomerreces. Dat wordt op zijn vroegst eind september. En dat willen we niet”, zegt Joziasse, “want we willen praten over actuele gegevens, niet over gegevens die twee of drie maanden verouderd zijn.” Wethouder Herrema geeft toe dat Joziasse een punt heeft. “De huidige voortgang is eigenlijk al klaar”, zegt hij. Herrema benadrukt dat het zonde zou zijn om deze stoplichtenrapportage niet vóór het zomerreces aan de raad te sturen. “Ik weet dat de agenda erg druk is, maar u als raad bepaalt uiteindelijk wat daar moet komen”, aldus Herrema.
Ik vraag me af wat de wethouder precies bedoelt met ‘eigenlijk is de huidige voortgang al klaar’. Wat betekent ‘eigenlijk’? Is die stoplichtenrapportage Floriade nu wel of niet klaar?
Willy-Anny Van der Heijde (GroenLinks) spreekt haar bezorgdheid uit over het feit dat de focus alleen maar op de Floriade ligt, waardoor andere dingen waarschijnlijk niet meer gebeuren. Volgens haar heeft wethouder Herrema dat ook zo gezegd. Herrema ontkent dat. “Daar gaat het nieuwe college over”, antwoordt hij. “Het college heeft wel gezegd dat we het laatste half jaar, tot aan de verkiezingen, geen nieuwe dingen meer gaan oppakken.”
Marcel Benard (ChristenUnie) vindt de raadsbrief “een eerlijke manier van presenteren”, omdat de wethouders, terugkijkend, toegeven de boel onderschat te hebben. Benard spreekt zich nadrukkelijk uit: de ChristenUnie zal een nieuw voorstel waarin om extra investeringen voor de projectorganisatie Floriade wordt gevraagd, niet meer steunen. Het raadslid vindt het geheel maar ingewikkeld, omdat er niet alleen geïnvesteerd wordt in het evenement Floriade, maar ook in de wijk Floriade. Herrema bevestigt dat het evenement en de wijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de projectorganisatie voor de Floriade werkt bijvoorbeeld ook een aantal mensen aan de gebiedsvisie.

Het valt me op dat de PVV vanavond stil is en niet deelneemt aan de bespreking. Nu begrijp ik waarom. De ochtend na de Politieke Markt dient de partij een motie van wantrouwen in tegen het hele college van burgemeester en wethouders vanwege de Floriade. De PVV voorziet dat de Floriade nog veel meer extra belastinggeld zal gaan kosten. Waarschijnlijk wordt de motie over twee weken behandeld.

 

Eén zinnetje toevoegen

De PVV heeft een amendement aangekondigd over de status van de uitgangspunten, verwoord in het raadsvoorstel Gebiedsvisie Floriade Stadswijk, dat vorige week tijdens de Politieke Markt besproken is. Dit amendement staat op donderdagavond 15 juni op de agenda van de Politieke Markt.
De PVV stelt voor om het volgende zinnetje toe te voegen aan de Gebiedsvisie Floriade Stadswijk: ten behoeve van de marktverkenning vooralsnog uit te gaan van de volgende, oriënterende, in de gebiedsvisie opgenomen uitgangspunten. De uitgangspunten blijven hetzelfde.

Hoe zat het ook alweer?
De uitgangspunten houden onder meer in dat de Floriade Stadswijk wordt ontwikkeld als een groene, autoluwe, geluidsluwe, energieopwekkende wijk, waar het landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Het gebied wordt open, toegankelijk voor iedereen en een integraal onderdeel van de stad. Het bouwprogramma bestaat uit maximaal 600 woningen, waarvan 30% sociale woningbouw, 60 waterwoningen en/of drijvende ondernemingen en ongeveer 47.000 m2 voorzieningen.
Toon van Dijk (PVV) wil met het amendement vastleggen dat deze uitgangspunten op een later tijdstip nog beïnvloedbaar zijn door de raad. “Op dit moment is er immers geen financiële doorvertaling van deze uitgangspunten beschikbaar, en kan de raad er dus geen bindend besluit over nemen”, zo onderbouwt Van Dijk zijn voorstel.
VVD en Leefbaar Almere kunnen instemmen met dit amendement, de rest van de raad niet. Miranda Joziasse (VVD) biedt aan om het amendement mede in te dienen en roept de raad op om dit voorstel juist te steunen, omdat hierdoor aan de wethouder een richting gegeven wordt. “We willen deze uitgangspunten meegeven aan het college om de markt op te gaan”, licht de VVD-politica toe. Van Dijk zal het amendement indienen, de VVD wordt mede-ondertekenaar.

Onderhandelen met de stok van de onteigening achter de hand

De gemeenteraad buigt zich donderdagavond 11 mei tijdens de Politieke Markt in Almere over het voorstel van het College om de administratieve onteigeningsprocedure voor het zuidelijk deel van Camping Waterhout opnieuw in gang te zetten. Deze procedure heeft vertraging opgelopen, omdat in het najaar van 2016 gebreken in het dossier vastgesteld werden. De onteigening van de camping is urgent omdat de grond nodig is voor de uitbreiding van de A6 en vanwege de komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 en de stadswijk, die na het evenement zal worden ontwikkeld.

Bijna alle raadsleden geven aan het onteigeningsbesluit te ondersteunen. Echter, Toon van Dijk (PVV) zegt na te denken over het indienen van een motie om het College te bewegen om op een andere manier met de camping te gaan onderhandelen. Het raadslid vindt dat als je met elkaar onderhandelt, je niet de stok van de onteigening achter de hand moet hebben. “Mij bekruipt het gevoel dat schijnonderhandelingen gevoerd worden. Een soort stormram om de camping maar door de bocht te krijgen.”
“Het dossier heeft een treurige geschiedenis”, zegt Jessica Kips  van GroenLinks. “Ik ga er nu eigenlijk min of meer van uit dat de boel wel klopt. Anders zijn de gevolgen dramatisch.” Ook Johan van der Kroef (CDA) geeft toe niet tot in detail gekeken te hebben of het allemaal klopt. Dat vindt hij een taak van deskundigen, niet van de raad. Ulysse Ellian (VVD) meent dat er zo voortvarend mogelijk moet worden overgegaan tot onteigening van het héle gebied. Daarbij vindt hij het wel belangrijk dat er overeenstemming bereikt wordt. Of hij daar vertrouwen in heeft, valt te bezien. Herhaaldelijk vraagt hij aan wethouder Tjeerd Herrema (verantwoordelijke portefeuillehouder) of deze denkt dat het nog gaat lukken. Jan Lems (D66) haakt aan op de gevraagde snelheid van de VVD. De PvdA kan zich ook vinden in het voorstel van het College, al geeft John van der Pauw expliciet aan te hopen dat onteigening niet nodig is. De ChristenUnie steunt eveneens het onteigeningsbesluit. “Het is een heftige ingreep, maar wel nodig voor de stad”, zegt Marcel Benard.

Schadeloosstelling
Wethouder Tjeerd Herrema herinnert de raad eraan dat de onteigening door de raad zélf in het verleden als optie is ingebracht. Hij vertelt dat er nog een tweede onteigening zal volgen, namelijk het terrein van de camping dat nodig is voor de Floriade en de stadswijk. “Ik wil op een nette, maar wel redelijke manier een Almeerse ondernemer een andere positie gaan bieden”, zegt hij. Hij vindt de Noorderplassen een kansrijke locatie voor de camping. Advocaat Peter Overwater is door de gemeente ingehuurd om de onderhandelingen te voeren en zo nodig de onteigeningsprocedure door te zetten. “Ik heb de opdracht gekregen met als uitgangspunt dat de Floriade er komt en de camping  daar niet wordt gehandhaafd. Wij hanteren het uitgangspunt dat de camping recht heeft op schadeloosstelling in geld. Bij een procedure als deze wordt er overal in het land een tweesporenbeleid gevoerd: enerzijds wordt de formele procedure opgestart en anderzijds willen we er nadrukkelijk uitkomen”, aldus 
Overwater. Er ligt een aanbod om volledige schadeloosstelling te betalen voor de hele camping. De gemeente heeft daarbij een royaal aanbod gedaan.  

Aan het einde van de vergadering concludeert de voorzitter dat “het punt afdoende besproken is”. Het onderwerp kan door naar besluitvorming, volgende week. “We zien dan wel of er nog een motie van de PVV komt”, besluit de voorzitter.

Wat komt er nu weer uit de hoge hoed?

De ChristenUnie heeft het College verzocht om een integrale mijlpalenplanning voor de Floriade 2022 op te stellen. Die planning werd donderdagavond 6 april aan de gemeenteraad gepresenteerd in de vorm van een PowerPointpresentatie met allerlei schema’s. Alhoewel de raadsleden blij zijn met de planning, geven ze bijna allemaal aan het op prijs te stellen als ze deze eerder hadden gekregen. Nu krijgen ze allerlei ingewikkelde schema’s tijdens de vergadering voor het eerst te zien. Meteen reageren is dan lastig. De meeste raadsleden zullen de planning dan ook nog eens goed moeten bekijken. Johan de Leeuw (AP/OPA) heeft zelfs het idee dat hij “nog even moet gaan afstuderen op dit project”. Marco de Kat (Leefbaar Almere) is de enige die het juist prettig vindt dat de presentatie niet vooraf is voorgelegd. “Ik hoor wat er gezegd is en ga daarna op zoek naar puntjes van aandacht.” Hij heeft verder geen vragen. Wethouder Tjeerd Herrema verzekert de raad dat de planning voortaan een onderdeel van de voortgangsrapportage zal zijn, die twee keer per jaar aan de raad voorgelegd wordt. “Dat helpt het totaal te zien”, zegt hij.
Raadsleden een ingewikkelde planning voorschotelen en hen vragen om er meteen op te reageren…Is dat een strategische afweging of heeft het College er niet bij stil gestaan?

Hoe kan dit ineens ‘oppoppen’?
Centraal in de mijlpalenplanning staat het kritieke pad. Activiteiten op het kritieke pad kunnen niet uitlopen zonder dat dit consequenties heeft voor de uiteindelijke deadline in 2022. Zo’n kritieke activiteit is het beschikbaar komen van de grond. Vergeleken met Venlo, waar de Floriade in 2012 plaatsvond, is dat een groot verschil. Daar was de grond destijds beschikbaar, in Almere niet. Op dit moment is het College dan ook druk in gesprek met camping Waterhout (die nog op het terrein gevestigd is, maar weg moet) en jachthaven Haddock (die kan blijven, maar ‘ingepast’ wordt). Prangende kwestie is de directe beschikbaarheid van een deel van de A6. “Er ligt een contract en het is geen automatisch gegeven dat de grond op het moment dat wij dat willen beschikbaar komt ten behoeve van de Floriade”, zegt wethouder Herrema. “Het is afhankelijk van de medewerking van Rijkswaterstaat en het consortium Parkway6. Daar is zeker bereidheid toe, maar we kunnen het niet opleggen, het is een kwestie van samenwerking.” Rijkswaterstaat en het consortium Parkway6 (bestaande uit de bedrijven Dura Vermeer, Besix,, RebelValley, John Laing Investments) hebben in mei 2016 het contract ondertekend voor wegverbreding van de A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost.
Miranda Joziasse van de VVD  zegt niet te begrijpen hoe dit nu ineens weer kan ‘oppoppen’, terwijl eerder nooit gesproken is over beschikbare grond voor de verbreding van de A6. Ook Jan Lems (D66) vindt de situatie met de grond een zorg. Hij vraagt of er nog meer knelpunten zijn en of er ook een probleem is met de realisatie van de woonwijk. “Ik heb vanavond nog geen onvoorwaardelijk bevestigend antwoord gehoord op de vraag of in 2022 gestart kan worden met de Floriade”, reageert Toon van Dijk van de PVV. Wat hem betreft zijn er nog steeds enorme risico’s die kennelijk voor lief genomen worden.

 

Met oogkleppen naar het ravijn denderen

De Volggroep Floriade is van plan om een extern en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar wat het kost als er tussentijds gestopt wordt met de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal plaatsvinden. Leefbaar Almere heeft een motie ingediend om te voorkomen dat dit onderzoek  wordt uitgevoerd. De raad buigt zich donderdagavond 23 maart al voor de derde keer over dit onderwerp. Ook nu komen de partijen er niet uit.

Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere en indiener van de motie, vindt het de taak van de Volggroep om het proces te begeleiden en “niet om politiek voor te sorteren”. VVD, CDA, D66 en PvdA steunen de motie, ChristenUnie, SP, PVV en Almere Partij/OPA zijn tegen. Volgens Miranda Joziasse (VVD) gaat de Volggroep met dit onderzoek buiten zijn opdracht. “Het onderzoek is een verstoring van het proces”, zegt ze. “We zitten nu in de fase van de uitvoering, waarin we investeerders moeten aantrekken. Met dit onderzoek straal je een bepaald beeld naar buiten uit.” Jan Lems (D66) is het daarmee eens. Hij vindt het onderzoek een verkeerd politiek signaal, dat mogelijke investeerders afschrikt. “Ik vraag me af in welk opzicht het onderzoek de gang van zaken verstoort”, merkt Roelie Bosch (ChristenUnie) op. Volgens haar kan de Floriade BV gewoon door met de opdracht, omdat het onderzoek extern wordt uitgevoerd. Zij benadrukt dat het College weliswaar geen diepgaand onderzoek heeft gedaan, maar wel een inschatting heeft gemaakt van wat het kost als er gestopt wordt met de Floriade. Het raadslid vindt het vanuit de controlerende rol van de raad relevant om te kijken of die inschatting klopt.
Toon van Dijk (PVV) meent dat door deze motie de instrumentenkist van de Volggroep wordt leeggeroofd. “Ik heb vorige keer al voorspeld dat er gestemd zal worden langs de lijn van coalitie – oppositie. Dat is zonde. Kennelijk mag er alleen maar gejuicht worden over dit soort projecten.” Als de motie wordt aangenomen, zal de PVV zelf een onderzoek naar de kosten van stoppen starten. Johan de Leeuw (Almere Partij/OPA) is van plan om daaraan bij te dragen. Hij vindt dat bij elk groot project à la minute opgehoest moet kunnen worden wat het kost als het fout gaat. “Het is gek dat dit hier niet op tafel ligt”, zegt hij. “Om als raad niet geïnformeerd te zijn over zoiets essentieels, is met oogkleppen naar het ravijn denderen”, voegt Ans Desumma (SP) eraan toe.

Volgende week staat het onderwerp voor de vierde keer op de agenda, nu in de vorm van een debat.

 

De kou lijkt uit de lucht

De gemeenteraad is donderdagavond 9 februari tijdens de Politieke Markt eensgezind in zijn mening meer vat te willen krijgen op de Floriade. Dat geldt onder meer voor de planning, de gebiedsvisie en de communicatie.

Planning
De raad is kritisch over de planning. Jan Lems (D66) wil graag een concreet overzicht van wat wanneer gaat gebeuren. De SP sluit zich daarbij aan. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) vindt dat er mijlpalen nodig zijn om überhaupt te kunnen plannen. “Mijlpalen, daar worden we  warm van”, zegt John van der Pauw (PvdA). “Wat voor het College en de ambtenaren vanzelfsprekend is, is dat voor de raad niet”, merkt Miranda Joziasse (VVD) op. “Ik heb behoefte aan een planning om er voor mezelf meer vat op te krijgen. Daarover wil ik met u afspraken maken.”
In eerste instantie pareert wethouder Tjeerd Herrema de kritiek. Hij geeft toe dat de planning beter kan, maar vindt dat mijlpalen die op orde zijn niet allemaal vermeld hoeven te worden.  Marcel Benard (ChristenUnie) is stellig. Hij vindt dat de focus in de planning momenteel ligt op dat wat op kórte termijn nodig is. Benard wil echter het proces omgekeerd kunnen volgen: de logische stappen die gezet moeten worden vanaf het tijdstip van het evenement in 2022 tot nu, februari 2017. “Het is voor ons ingewikkeld en ik  hoop op iets meer inlevingsvermogen van de wethouder”, aldus Benard. Hij benadrukt dat het belangrijk is om in de planning aan te geven wat het kritieke pad is.

Het kritieke pad?
Als een activiteit op het kritieke pad ligt, betekent dit dat deze activiteit niet kan uitlopen zonder dat dit consequenties heeft voor de uiteindelijke deadline (2022).
Wethouder Herrema geeft toe dat de kritieke paden eerder vermeld moeten worden en dat er op gestuurd moet worden. “Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat deze niet overschreden worden”, aldus Herrema. Hij belooft dat een planning voor het hele proces eind februari aan de raad wordt voorgelegd.

Gebiedsvisie
Vervolgens vertelt Herrema dat een gebiedsvisie ontwikkeld moet worden. “Daarin staat bijvoorbeeld wat we willen met de wijk, zoals op hoog niveau duurzaamheid realiseren”, legt hij uit. Die gebiedsvisie is er nog niet en daarom is er een team aangesteld om hier vaart achter te zetten. Op de vraag van Miranda Joziasse (VVD) hoe zo’n gebiedsvisie zich verhoudt tot het bestemmingsplan, antwoordt de wethouder dat de visie eerst geformuleerd wordt voordat het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden. “Eerst is er een Masterplan, uitgewerkt in een bestemmingsplan, nu komt er ook nog een gebiedsvisie bij”, zegt Van der Heijden korzelig. “Dat alles is met de raad besproken”, antwoordt Herrema, “als het niet hoeft, dan hoor ik het wel.” Toon van Dijk (PVV) vraagt zich af of het realiseren van de stadswijk niet veel interessanter zou zijn zonder de Floriade. Volgens Van Dijk zitten “we nu met een zes maanden verlieslijdend evenement waar de risico’s op de burger worden afgewenteld”. Hij wil het College laten nadenken over géén Floriade en wél een stadswijk. Volgens het PVV-raadslid zouden dan alle stoplichten op groen staan.

Communicatie
Een ander belangrijk punt is dat de communicatie veel meer  aandacht moet krijgen. Herrema vindt dat de boodschap waarom dit evenement georganiseerd wordt meer naar voren moet komen. Eenduidigheid in de communicatie is daarbij belangrijk. Wat Marco de Kat (Leefbaar Almere) betreft mag de Floriade op de voorpagina van de website. “De informatie moet simpel zijn”, zegt hij, “want inwoners verzuipen nu in bepaald taalgebruik.”

Niet alleen de inwoners, ook de raadsleden struikelen geregeld over de taal. Dat blijkt als Joziasse vraagt waar het bomenplan te vinden is. In dat plan staat welke bomen blijven, welke verdwijnen en welke bomen en ander groen ervoor in de plaats komen. Herrema corrigeert haar en geeft aan dat het hier gaat over het groenplan. “Ik wil niet flauw doen”, zegt Lems, “maar op de site floriade.almere.nl staat toch echt dat het bómenplan in het laatste kwartaal van 2016 gereed is!”
Daarmee eindigt de vergadering,  waarbij de sfeer tussen wethouder en  gemeenteraad meer ontspannen lijkt dan tijdens andere bijeenkomsten. De kou lijkt uit de lucht.

 

 

 

“Er zit hier een boze witte man” Almere en de Floriade

“Er zit hier een Boze Witte Man”, zegt Marcel Benard (ChristenUnie) tijdens de Politieke Markt in Almere van donderdag 2 februari. “Het lijkt alsof we met een roeiboot proberen het kanaal over te steken.” Benard vertelt behoorlijk geschrokken te zijn van alles wat hij zojuist gehoord heeft. Hij ziet de Floriade als een kans – het gaat om de ontwikkeling van een prachtige groene stadswijk – maar de voorwaarden om er een succes van te maken zijn volgens hem nog niet ingevuld.
Op verzoek van Benards partij en de SP zijn onderzoekers van adviesbureau AT Osborne uitgenodigd om hun onderzoeksrapport Stand van zaken ontwikkeling Floriade 2022 toe te lichten. Het College vroeg in juli aan het bureau om kritisch te kijken naar de stand van zaken. De onderzoekers Willem van der Schoor en Alexander Schütte beschouwden dit verzoek als een teken van kracht. “Op dat moment de peilstok in een organisatie steken die nog niet helemaal op dreef is, is knap”, zegt Van der Schoor. Volgens hem verkeerde de Floriade toen in een kwetsbare overgangsfase.

Bevindingen van AT Osborne
De onderzoekers analyseerden documenten en spraken uitgebreid met bestuurders en ambtenaren. Hun conclusie is dat er grote (politiek-bestuurlijke) belangen zijn. Er zijn veel belanghebbenden en er zijn duidelijke verschillen in belangen. De gemeente is primaire belanghebbende én opdrachtgever. Volgens AT Osborne lijkt de ambtelijke organisatie kwalitatief goed in staat om de opgave Floriade 2022 aan te kunnen, maar kwantitatief is de ambtelijke capaciteit niet toereikend. Het gemeentelijk project Floriade is in het afgelopen jaar undermanaged, waardoor planningen niet gehaald zijn, de organisatie geleidelijk achter de feiten aan is gaan lopen en het bestuurlijk/ambtelijk samenspel verzwakt is. Een aantal mijlpalen in de planning is overschreden. Er is weliswaar nog (krap) voldoende ruimte om in te lopen, maar de tijd begint wel te dringen! Het evenement heeft een harde deadline in 2022. Dit vraagt om een overall planning en een overall sturing op deadlines, afhankelijkheden en resultaten. De onderzoekers adviseren om de kosten als investeringen te beschouwen en meer te sturen op baten. Verder benadrukken ze dat het ambtelijk bestuurlijk samenspel heel goed moet zijn, juist bij zo’n project als de Floriade. Toen de wethouder (Tjeerd Herrema) nieuw binnenkwam, had hij te maken met een ambtelijk apparaat dat “nog niet in positie was om het goed te kunnen”. Verder vinden zij het budget voor het programmamanagement krap en heeft de communicatie veel te weinig aandacht gekregen. En voor de raad hebben ze tot slot nog een advies. “Respecteer als raadslid dat de Floriade een lastig programma is om te besturen. Het gaat hier om een betrekkelijk unieke opgave voor de gemeente. Er ligt een helder Masterplan, maar je kunt niet voorkomen dat je dingen tegenkomt die niemand verwacht had.”

Risicoanalyse en Stoplichtenrapportage
Naast het kritische rapport van AT Osborne, ligt er nog een ander rapport, namelijk de Risicoanalyse Floriade Almere 2022 van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement van december 2016. Dit adviesbureau signaleert in totaal zeventien risico’s. De meest in het oog springende gevaren zijn dat het Floriade terrein niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar is; dat het bedrag van 9.1 miljoen euro aan sponsorgelden niet wordt binnengehaald; dat de bijdragen van het Rijk (5 miljoen euro), van de Provincie (8 miljoen euro) en van andere partijen (Amsterdam, Europa, 2,5 miljoen euro) niet verkregen worden en dat de opbrengst uit de kaartverkoop lager is dan verwacht (er worden 2 miljoen betalende bezoekers verwacht). En verder is daar nog de Stoplichtenrapportage Floriade, waarmee het College de raad informeert over de voortgang van de Floriade.

Wat vindt de raad?
In juni 2015 heeft de gemeenteraad weliswaar ingestemd met het Masterplan Floriade Almere 2022, waarin de ambities van de gemeente voor het evenement en de daarop volgende gebiedsontwikkeling zijn vastgelegd, maar vanavond zijn er vooral kritische geluiden te horen.
“De Floriade is van groot economisch belang voor de stad. Het is een middel om de ontwikkeling van Almere op gang te helpen”, zegt Miranda Joziasse (VVD). Zij meent dat er ambtelijke capaciteit vrijgemaakt moet worden en geïnvesteerd moet worden in communicatie. Volgens Jan Lems (D66) is een schip Floriade vastgelopen op de kust. “Een nieuwe kapitein is aangesteld en een sleepboot is gearriveerd. Ballast – de camping en de jachthaven –  moet nog overboord worden gegooid. We liggen nog lang niet op koers”, aldus Lems. Toch blijft de partij “vol gaan voor de Floriade”. Toon van Dijk (PVV) stoort zich aan de manier waarop Lems praat over Almeerse ondernemers die als ballast gezien worden en overboord gegooid moeten worden. Hij benadrukt dat de PVV al in 2013 een motie heeft ingediend om te stoppen met de Floriade. “Het wordt nu wel duidelijk dat er geld bij moet. De wethouder zal met raad in gesprek moeten om daar toestemming voor te krijgen.” Ans De Summa (SP) spreekt haar bezorgdheid uit over het feit dat de gemeente momenteel de enige risicodrager van dit evenement is.  Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) vindt de Stoplichtenrapportage verwarrend. Volgens haar staan zaken soms ‘op groen’, terwijl deze, kijkend naar de tekst, eigenlijk  oranje of rood zouden moeten zijn. Van Dijk vindt dat alles op rood moet staan. “Iedere niet-bezopen bestuurder zou op de rem gaan staan”, aldus het PVV-raadslid.
De fractievoorzitter van het CDA, Bas Malotaux vindt dat “we ons niet blind moeten staren op de kosten”. In het licht van de baten vindt het CDA de investeringen gerechtvaardigd.
John van der Pauw (PvdA) is van mening dat de Floriade een gouden kans voor Almere is. “Er zal geïnvesteerd worden vanuit de overheid en het bedrijfsleven, het betekent werkgelegenheid. De naamsbekendheid van Almere zal groter worden. Er zal sprake zijn van een prachtige duurzame gebiedsontwikkeling.” Van der Pauw heeft er alle vertrouwen in dat de wethouder en het college de gesignaleerde risico’s binnen de perken houden. “ Ik wil de man met de glazen bol eraan herinneren dat het gaat om Àmsterdam-Almere”, zegt De Summa tegen Van der Pauw. “Daar zit nog altijd de mooie naam Almere in”, antwoordt Van der Pauw.

Volgende week zullen wethouder Mark Pol (VVD) en wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) vragen van de raad beantwoorden.

Stand van zaken ontwikkeling Floriade 2022: https://almere.notubiz.nl/document/4926439/1/4__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_ONDERZOEK_AT_OSBORNE

Risicoanalyse Floriade Almere 2022: https://almere.notubiz.nl/document/4926438/1/3__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_RISICOANALYSE

Stoplichtenrapportage Floriade: https://almere.notubiz.nl/document/4926437/1/2__Stoplichtenrapportage_BIJLAGE_STOPLICHTENRAPPORTAGE

 

 

Merendeel raad blij met uitleg van college over Utopiaeiland en Haddock

STAD CENTRUM – Het grootste deel van de gemeenteraad was afgelopen donderdag positief over de toelichting van het college om enkele tientallen woningen op Utopiaeiland te realiseren. Dat gold ook voor de toelichting over het afwijzen van de visie van Philippe van Thiel, eigenaar van Haddock.

Op verzoek van de PvdA gaf het college uitleg over de concrete kaders die worden gehanteerd voor woningbouw op het Utopiaeiland in het kader van de ‘showcase Growing Green Cities’. Het gaat hier om woningen die tijdelijk een functie hebben, maar uiteindelijk weer verdwijnen. PvdA-wethouder Tjeerd Herrema gaf aan dat het college al vanaf 2012 met Haddock in gesprek is. “Dat alles raakte in versnelling toen de eigenaar met een plan voor gebiedsontwikkeling kwam”, aldus de wethouder. “Haddock wilde een woontoren van 23 lagen op het Utopiaeiland realiseren, een plan dat niet conform de afspraken met bewoners van de Filmwijk was”, liet Herrema weten. “Het moet helder zijn, het plan dat er lag, kon niet”. Toon van Dijk (PVV) verweet de PvdA aan stemmingmakerij te doen. “Die 23 lagen hoogbouw waren geen vaststaand gegeven. Het had ook iets anders kunnen zijn.” Herrema gaf toe dat de kaders scherper gesteld hadden moeten worden. Hij benadrukte dat gebiedsontwikkeling en hoe een stadswijk neergezet kan worden, geen taak van een ondernemer is, maar een publieke taak.
Jan Lems (D66) toonde zich verheugd dat de wethouder en de eigenaar van Haddock weer met elkaar in gesprek zijn. Ook Ellentrees Müller (VVD) was blij met de helderheid. Johan van der Kroef (CDA) was opgelucht dat de showcase kleinschalig is, maar zei het jammer te blijven vinden dat bij Haddock verkeerde verwachtingen zijn gewekt.
De PvdA vond het voorstel daarmee voldoende besproken en zal geen motie indienen.

Artikel geplaatst op 11 juli 2016 op www.almeredezeweek.nl