Maandelijks archief: juli 2017

Mag Leefbaar Almere zelf nadenken of zit de partij vast aan het coalitiestandpunt?

Voordat op donderdagavond 6 juli het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade in de gemeenteraad besproken wordt, komen eerst drie insprekers aan het woord.

Zorgen van burgers
Volgens mevrouw Van Stel maken de inwoners van Almere zich ernstige zorgen over de financiële consequenties van het hele project Floriade. Er worden miljoenen uitgegeven, terwijl er zwaar bezuinigd wordt op andere zaken. Ger-Jan Mensink vindt dat gedane beloftes voortdurend geschonden worden door wethouder Herrema. Zo is er bijvoorbeeld weinig terechtgekomen van de groene bufferzone voor Filmwijk. Anton Contant spreekt zijn bezorgdheid uit over de financiën, de kaalslag, de bouwput en de democratische inbedding van het Floriade-project. Hij roept de raad op om bedacht te zijn op meer aanvragen voor extra geld van het college en deze aanvragen zeer kritisch te beoordelen.

Coalitie is positief
Met name de coalitiepartijen D66, PvdA, CDA, VVD en Leefbaar Almere zijn positief over het bestemmingsplan. Johan van der Kroef (CDA) vindt het goed leesbaar. Hij is blij met het plan én met de grote betrokkenheid van de bewoners. Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks merkt op dat het wel erg veel pagina’s waren die in twee weken tijd gelezen moesten worden. Zij is echter tevreden met de zienswijzen die door burgers zijn ingediend. John van der Pauw (PvdA) signaleert dat een deel van de zienswijzen verwerkt is, waardoor het bestemmingsplan aan kwaliteit gewonnen heeft. Ook Miranda Joziasse (VVD) ziet dat in het plan aan een aantal zorgen van bewoners tegemoet gekomen is. Zo wordt bijvoorbeeld het oerbos niet bebouwd en blijft de oostelijke rand van het gebied groen. Marco de Kat (Leefbaar Almere) stemt in met hetgeen de VVD zegt. “Het is nu vooral aan de markt”, zegt hij. “Mag Leefbaar zelf nadenken of zit de partij vast aan het coalitiestandpunt?”, vraagt Chris Jansen (PVV). Volgens Jansen is de Floriade alleen maar interessant voor “de vriendjes die hier aan gaan verdienen”. “Het is schandelijk dat u op deze wijze dit soort bedenkingen aan deze mensen toedicht”, antwoordt Jan Lems (D66). Maar Jansen is onverstoorbaar; hij vindt het bestemmingsplan inhoudelijk “waanzinnig slecht”. Wethouder Herrema betreurt het dat de PVV een karikatuur neerzet. “Ik constateer dat er bij de raad draagvlak is. U bent ook deel van de raad”, zegt hij tegen Jansen. Voor Ans Desumma (SP) is het niet duidelijk of de geluidswal door Rijkswaterstaat en de gemeente wordt betaald of door private investeerders. Zij vindt de informatie van wethouder Herrema hierover verwarrend. René Dekker (AP/OPA) vindt het moedig dat de insprekers nog steeds zo volhardend zijn. Zijn partij wordt een beetje Floriade-moe. Hij is van mening dat het evenement en de woonwijk heel veel geld gaan kosten. Verder heeft hij er vanavond niets meer over te zeggen.

Enquête
De PVV vraagt zich af wat het college wil meten met de enquête “die zomaar opdook”. (*) Herrema vertelt dat deze gemaakt is door een “bureau dat daar vaker ervaring mee heeft gehad”. Een dergelijke enquête wordt vanaf nu meermaals verspreid om bewoners “te polsen over het proces”. De PVV vindt het jammer dat alleen bij de laatste opmerking in de enquête de mogelijkheid wordt geboden om te zeggen dat men de Floriade maar niets vindt. “Mag de raad ook meedenken over de vragen die in de enquête gesteld worden?”, vraagt Desumma. Op die vraag geeft de wethouder geen antwoord, maar hij belooft wel om de resultaten met de raad te delen…

Omdat nog niet alle vragen beantwoord zijn, komt het bestemmingsplan volgende week terug op de agenda van de politieke markt.

*De enquête is via deze link te vinden: https://necker.datacoll.net/xyssswlvyi?l=nl

 

Wolven in schaapskleren?

Op verzoek van de PVV en de SP is een extra vergadering ingelast op donderdagavond 6 juli tijdens de Politieke Markt in Almere. Beide partijen hebben een motie ingediend waarin zij voorstellen het bestemmingsplan Floriade, dat later op de avond op de agenda staat, nog niet te bespreken, omdat de raad zich volgens hen gedegen moet kunnen voorbereiden.
Toon van Dijk (PVV) licht toe dat het bestemmingsplan 2800 pagina’s en 18 achterliggende stukken telt. Aan de raad is gevraagd om dit alles binnen drie weken te lezen. Dat is niet te doen. De PVV en de SP willen de ruimte krijgen om het plan te laten toetsen door een deskundige. Van Dijk ziet parallellen met het Omniworld-debacle, dat bekend staat als een mislukt sportproject dat Almere ruim 20 miljoen euro heeft gekost. “Ook toen is er op bepaalde ogenblikken te snel en zonder voldoende discussie beslist en is er op belangrijke momenten te weinig tijd genomen voor reflectie. Dat heeft de stad heel veel geld gekost”, zegt hij. “Nu wij vragen om meer tijd voor het Floriade-dossier, klinkt het dat we alles doen om het proces te vertragen en dat we Almere schade berokkenen. Het tegendeel is waar. Een raad die vanuit een positieve tunnelvisie beslissingen over een miljoenenproject erdoor jaagt, die is schadelijk.” Het raadslid merkt op dat het bestemmingsplan nodig is voor de onteigening van camping Waterhout. Zonder bestemmingsplan geen onteigening. Van Dijk vraagt aan het college wat de stand van zaken is. De voorzitter, burgemeester Franc Weerwind, beslist dat dit een inhoudelijke vraag is die later op de avond in beslotenheid besproken zal worden.
Miranda Joziasse (VVD) vertelt dat ze de tijd genomen heeft om het bestemmingsplan te lezen. Ze vindt de stukken volledig en duidelijk. “De raad heeft voor hetere vuren gestaan”, zegt ze. “Het moet mogelijk zijn een goede afweging te maken.” D66 vindt ook dat het bestemmingsplan besproken kan worden. Volgens Jan Lems, fractievoorzitter van de partij, is het commentaar op het bestemmingsplan in lijn met eerdere besprekingen en moet nu tempo gemaakt worden. John van der Pauw (PvdA) vindt de motie van de PVV en de SP “een ordinaire poging om het project Floriade een debacle te laten worden”. “De indieners zijn wolven in schaapskleren. Het is een poging om de besluitvorming ernstig te traineren”, aldus Van der Pauw. GroenLinks vindt de motie weliswaar sympathiek, maar stemt niet voor omdat “er op tijd gestart moet worden”.
SP, PVV, AP/OPA en Fractie Hengstman zijn voor de motie, de overige partijen tegen. Daarmee is de motie verworpen.