Maandelijks archief: mei 2017

Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade: saai, maar broodnodig

De Volggroep Floriade heeft bij professor Arjan Bregman advies ingewonnen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade, dat binnenkort wordt vastgesteld. Bregman is donderdagavond 18 mei aanwezig tijdens de Politieke Markt om vragen van de raad te beantwoorden over de notitie die hij geschreven heeft en die van te voren aan de raad is voorgelegd.

Beleidsregels
Het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade heeft een globaal karakter en een looptijd van 20 jaar in plaats van 10 jaar. In het plan is de mogelijkheid van beleidsregels verwerkt. De vraag of iets kan staat in de regels van het bestemmingsplan, de vraag hoe iets kan (concrete invulling) staat in een beleidsregel. Voor de bouwwerken en het parkeren wordt in het bestemmingsplan verwezen naar beleidsregels. De bouwwerken moeten zo gesitueerd worden dat ze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het evenement Floriade of de stadswijk Floriade (duurzame ontwikkeling en architectonische kwaliteit). Ook dient er voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid.
De raad heeft eerder aangegeven bedenkingen te hebben bij deze beleidsregels. Er is onduidelijkheid over de situering van de bebouwing. Ook twijfelt de raad over het uit handen geven van de bevoegdheid aan het college om conceptbeleidsregels vast te stellen.

Varianten
“Op het Floriadeterrein zullen drie woontorens gebouwd worden. Maar stel dat er plannen komen voor een vierde toren?”, vraagt Marcel Benard van de ChristenUnie. “Als de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan zo zijn geredigeerd dat er ruimte is voor drie torens in plaats van voor vier, dan moet het bestemmingsplan herzien worden, als je een vierde toren wilt bouwen”, antwoordt Bregman. “Echter, als het als indruk gepresenteerd wordt, dat wil zeggen, wat we daar zouden willen bouwen, dan past een vierde toren nog steeds in de omschrijving van het bestemmingsplan. Het gaat er om welke vrijheden u het college geeft. Misschien is het goed om over dit soort afwijkingen een procedure-afspraak te maken met het college.”
Bregman legt uit dat er diverse varianten van bestemmingsplannen zijn. Gemeenten kunnen kiezen voor een globaal plan of een gedetailleerd plan. “Het gaat om het zoeken van balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit”, aldus Bregman. Een globaal bestemmingsplan is flexibeler en heeft als voordeel dat er meer mogelijkheden zijn om keuzes te maken. Het nadeel is dat  belanghebbenden niet precies weten hoe de bestemming, inrichting en het beheer van een gebied er uiteindelijk uit zullen zien. Naarmate bestemmingsplannen gedetailleerder zijn, is er sprake van minder flexibiliteit en meer  rechtszekerheid. Alle belanghebbenden weten waar ze in planologisch-juridische zin aan toe zijn. Er wordt echter geen rekening gehouden met een toekomstige wijziging van omstandigheden en inzichten. In die gevallen moet het plan worden veranderd of er moet van afgeweken worden.
Een derde keuze is sturing geven door middel van een gebiedsvisie, die als beleidskader gebruikt wordt. Belanghebbenden kunnen op de ontwerp-visie hun zienswijzen geven, en de gemeente kan de opvatting van belanghebbenden zo mogelijk verwerken. Bregman vindt dit derde alternatief het beste tegemoet komen aan de gemeentelijke wens om enerzijds op korte termijn een globaal planologisch kader vast te stellen, en anderzijds sturing te houden op de concrete invulling (gebouwen en parkeren).

Het beste voor de burger
Ans Desumma (SP) vraagt met welke variant de raad het beste de burger vertegenwoordigt. Volgens Bregman is ‘het beste’ een lastige kwalificatie omdat het om een waardeoordeel gaat. “De meeste rechtsbescherming bied je in de derde variant, de gebiedsvisie. De burger kan ageren als het plan hem niet bevalt. Hij kan op een juridisch ontspannen manier zijn zienswijze geven. Elke omgevingsvergunning daarna biedt hem de mogelijkheid van volledige rechtsbescherming en de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State”, licht Bregman toe. Bij een heel globaal bestemmingsplan is er de minste rechtszekerheid. “Dan is het aan de investeerders om te bepalen. Voor de burger is dat ingewikkeld, die wordt wat nerveus, omdat hij niet weet wat er gaat gebeuren”, vertelt Bregman. Een erg gedetailleerd bestemmingsplan daarentegen lijkt voor de burger heel rechtszeker, maar de kans dat er in werkelijkheid iets anders komt, is groot. “Eigenlijk bied je burgers in dat geval schijnzekerheid. Je doet alsof je voor de komende twintig jaar een plaatje kunt maken.” 

Wat goed dat de volggroep Arjan Bregman heeft uitgenodigd. Op een rustige manier heeft hij de raad meegenomen in de wereld van bestemmingsplannen. Geen sinecure! Het is zeker waar wat Jessica Kips (GroenLinks), voorzitter van de Volggroep, beweert: “Met de uitleg van de heer Bregman is de informatiepositie van de gemeenteraad versterkt.” Hopelijk komt de raad straks beslagen ten ijs als het bestemmingsplan medio juni besproken wordt.

 

Bij dit artikel is gebruikgemaakt van de Notitie Enkele aspecten van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade van Bregman Advisering, Arjan Bregman.

Onderhandelen met de stok van de onteigening achter de hand

De gemeenteraad buigt zich donderdagavond 11 mei tijdens de Politieke Markt in Almere over het voorstel van het College om de administratieve onteigeningsprocedure voor het zuidelijk deel van Camping Waterhout opnieuw in gang te zetten. Deze procedure heeft vertraging opgelopen, omdat in het najaar van 2016 gebreken in het dossier vastgesteld werden. De onteigening van de camping is urgent omdat de grond nodig is voor de uitbreiding van de A6 en vanwege de komst van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 en de stadswijk, die na het evenement zal worden ontwikkeld.

Bijna alle raadsleden geven aan het onteigeningsbesluit te ondersteunen. Echter, Toon van Dijk (PVV) zegt na te denken over het indienen van een motie om het College te bewegen om op een andere manier met de camping te gaan onderhandelen. Het raadslid vindt dat als je met elkaar onderhandelt, je niet de stok van de onteigening achter de hand moet hebben. “Mij bekruipt het gevoel dat schijnonderhandelingen gevoerd worden. Een soort stormram om de camping maar door de bocht te krijgen.”
“Het dossier heeft een treurige geschiedenis”, zegt Jessica Kips  van GroenLinks. “Ik ga er nu eigenlijk min of meer van uit dat de boel wel klopt. Anders zijn de gevolgen dramatisch.” Ook Johan van der Kroef (CDA) geeft toe niet tot in detail gekeken te hebben of het allemaal klopt. Dat vindt hij een taak van deskundigen, niet van de raad. Ulysse Ellian (VVD) meent dat er zo voortvarend mogelijk moet worden overgegaan tot onteigening van het héle gebied. Daarbij vindt hij het wel belangrijk dat er overeenstemming bereikt wordt. Of hij daar vertrouwen in heeft, valt te bezien. Herhaaldelijk vraagt hij aan wethouder Tjeerd Herrema (verantwoordelijke portefeuillehouder) of deze denkt dat het nog gaat lukken. Jan Lems (D66) haakt aan op de gevraagde snelheid van de VVD. De PvdA kan zich ook vinden in het voorstel van het College, al geeft John van der Pauw expliciet aan te hopen dat onteigening niet nodig is. De ChristenUnie steunt eveneens het onteigeningsbesluit. “Het is een heftige ingreep, maar wel nodig voor de stad”, zegt Marcel Benard.

Schadeloosstelling
Wethouder Tjeerd Herrema herinnert de raad eraan dat de onteigening door de raad zélf in het verleden als optie is ingebracht. Hij vertelt dat er nog een tweede onteigening zal volgen, namelijk het terrein van de camping dat nodig is voor de Floriade en de stadswijk. “Ik wil op een nette, maar wel redelijke manier een Almeerse ondernemer een andere positie gaan bieden”, zegt hij. Hij vindt de Noorderplassen een kansrijke locatie voor de camping. Advocaat Peter Overwater is door de gemeente ingehuurd om de onderhandelingen te voeren en zo nodig de onteigeningsprocedure door te zetten. “Ik heb de opdracht gekregen met als uitgangspunt dat de Floriade er komt en de camping  daar niet wordt gehandhaafd. Wij hanteren het uitgangspunt dat de camping recht heeft op schadeloosstelling in geld. Bij een procedure als deze wordt er overal in het land een tweesporenbeleid gevoerd: enerzijds wordt de formele procedure opgestart en anderzijds willen we er nadrukkelijk uitkomen”, aldus 
Overwater. Er ligt een aanbod om volledige schadeloosstelling te betalen voor de hele camping. De gemeente heeft daarbij een royaal aanbod gedaan.  

Aan het einde van de vergadering concludeert de voorzitter dat “het punt afdoende besproken is”. Het onderwerp kan door naar besluitvorming, volgende week. “We zien dan wel of er nog een motie van de PVV komt”, besluit de voorzitter.