Maandelijks archief: maart 2017

Met oogkleppen naar het ravijn denderen

De Volggroep Floriade is van plan om een extern en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar wat het kost als er tussentijds gestopt wordt met de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal plaatsvinden. Leefbaar Almere heeft een motie ingediend om te voorkomen dat dit onderzoek  wordt uitgevoerd. De raad buigt zich donderdagavond 23 maart al voor de derde keer over dit onderwerp. Ook nu komen de partijen er niet uit.

Marco de Kat, fractievoorzitter van Leefbaar Almere en indiener van de motie, vindt het de taak van de Volggroep om het proces te begeleiden en “niet om politiek voor te sorteren”. VVD, CDA, D66 en PvdA steunen de motie, ChristenUnie, SP, PVV en Almere Partij/OPA zijn tegen. Volgens Miranda Joziasse (VVD) gaat de Volggroep met dit onderzoek buiten zijn opdracht. “Het onderzoek is een verstoring van het proces”, zegt ze. “We zitten nu in de fase van de uitvoering, waarin we investeerders moeten aantrekken. Met dit onderzoek straal je een bepaald beeld naar buiten uit.” Jan Lems (D66) is het daarmee eens. Hij vindt het onderzoek een verkeerd politiek signaal, dat mogelijke investeerders afschrikt. “Ik vraag me af in welk opzicht het onderzoek de gang van zaken verstoort”, merkt Roelie Bosch (ChristenUnie) op. Volgens haar kan de Floriade BV gewoon door met de opdracht, omdat het onderzoek extern wordt uitgevoerd. Zij benadrukt dat het College weliswaar geen diepgaand onderzoek heeft gedaan, maar wel een inschatting heeft gemaakt van wat het kost als er gestopt wordt met de Floriade. Het raadslid vindt het vanuit de controlerende rol van de raad relevant om te kijken of die inschatting klopt.
Toon van Dijk (PVV) meent dat door deze motie de instrumentenkist van de Volggroep wordt leeggeroofd. “Ik heb vorige keer al voorspeld dat er gestemd zal worden langs de lijn van coalitie – oppositie. Dat is zonde. Kennelijk mag er alleen maar gejuicht worden over dit soort projecten.” Als de motie wordt aangenomen, zal de PVV zelf een onderzoek naar de kosten van stoppen starten. Johan de Leeuw (Almere Partij/OPA) is van plan om daaraan bij te dragen. Hij vindt dat bij elk groot project à la minute opgehoest moet kunnen worden wat het kost als het fout gaat. “Het is gek dat dit hier niet op tafel ligt”, zegt hij. “Om als raad niet geïnformeerd te zijn over zoiets essentieels, is met oogkleppen naar het ravijn denderen”, voegt Ans Desumma (SP) eraan toe.

Volgende week staat het onderwerp voor de vierde keer op de agenda, nu in de vorm van een debat.

 

Een bom onder de Volggroep Floriade

Vorige week werd de gemeenteraad in Almere het niet eens over het voornemen van de Volggroep Floriade een extern en onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar wat het kost als er eventueel tussentijds gestopt wordt met Floriade, die in 2022 in Almere zal plaatsvinden. Ook donderdagavond 9 maart komt de raad er niet uit. Leefbaar Almere is zelfs van plan komende week een motie in te dienen om te voorkomen dat dit onderzoek wordt uitgevoerd.

De voorzitter van de Volggroep, Jessica Kips (GroenLinks), vertelt vooralsnog niet af te zien van dit onderzoek. “We hebben gekeken naar andere gemeenten en daarbij vastgesteld dat informatie over risico’s en over de kosten om te stoppen essentieel is. Juist ómdat het politiek gevoelig ligt, is dat een reden om dit te doen”, vertelt Kips. Miranda Joziasse (VVD) spreekt haar bezorgdheid uit over het feit dat investeerders hun portemonnee niet gaan trekken als het onderzoek boven de markt hangt. “We willen er een succes van maken. Met dat onderzoek straal je uit dat we de Floriade niet omarmen”, aldus Joziasse. Het raadslid vindt dat de Volggroep niet geluisterd heeft. Volgens Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is deze reactie een miskenning van het eigen fractielid in de Volggroep. Een Volggroep die door de raad zelf is ingesteld en die bestaat uit raadsleden en fractie-assistenten van de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D66, AP/OPA en PvdA. “U gaat ervan uit dat een fractielid niet onpartijdig kan zijn”, zegt Van der Heijden. Ze vertelt het gevoel te hebben dat GroenLinks weggezet wordt in het kamp van de tegenstanders van de Floriade. “Wij zijn voor de Floriade, maar we waren wel kritisch op geld en willen de Floriade echt als een groot project behandelen.”

Motie
Volgens Marco de Kat (Leefbaar Almere) moet de raad beslissen over dit onderzoek. Hij vertelt dat hij van plan is een motie in te dienen om te voorkomen dat het uitgevoerd wordt.
Ook Jan Lems (D66) blijft worstelen met het verhaal wat het kost om te stoppen. “Ik houd me vast aan het raadsbesluit om de Floriade te laten plaatsvinden. Ik wacht de motie van De Kat af”, zegt hij. “Het indienen van zo’n motie is een bom onder de Volggroep”, vindt Toon van Dijk (PVV). Het plan van aanpak heeft hem blij verrast en hij vindt het niet goed dat er beperkende voorwaarden aan de Volggroep gesteld worden.
Volgens Kips gaat het om een eenmalig onderzoek, waar eventueel een oplopende schaal in zit. De uitkomst van het onderzoek zou een schaal kunnen zijn, wat het kost als er in 2018 gestopt wordt, in 2019 et cetera. “Ik adviseer de raad om de vraag te ont-politiseren; de vraag wat het kost om te stoppen met een groot project. Haal alle politieke agenda’s ervan af”, adviseert Kips. Volgens Joziasse gaat dat niet lukken, onder meer omdat AP/OPA en SP politieke vragen hebben gesteld over dit onderwerp. “Het is jammer dat u die gevoeligheid niet oppikt”, zegt ze.
Van Dijk richt zich tot de voorzitter en zegt het raar te vinden dat de VVD de ruimte krijgt die de voorzitter geeft. “De VVD wil een eigen orde aan de vergadering opleggen. Het gaat hier om een coalitiefractie die de gereedschapskist van de Volggroep  leegrooft”, zegt Van Dijk. Hij wendt zich tot Kips: “Ik wens u als Volggroep succes, maar als ik u was, zou ik zeggen, bekijk het maar.”

Benieuwd wat de motie van Leefbaar Almere inhoudt en veroorzaakt?
Wordt vervolgd!

Ziet u nog door de bomen het bos? Ik niet.

De Floriade die in 2022 in Almere zal plaatsvinden, wordt gezien als een strategisch project met een groot financieel risico en een grote impact op de Almeerse samenleving. Daarom besloot de gemeenteraad op 14 juli 2016 een Volggroep Floriade in te stellen met als opdracht om kritisch te kijken of het project Floriade wordt uitgevoerd binnen de door de raad gestelde kaders. De raad wordt zo in staat gesteld om zijn controlerende taak optimaal uit te voeren en om tijdig te signaleren wanneer bijsturing gewenst is. Aan de fractievoorzitters is gevraagd om kandidaten beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap van de Volggroep Floriade. Zo gezegd, zo gedaan. De Volggroep is ingesteld en bestaat uit de voorzitter Jessica Kips (GroenLinks), Marcel Benard (fractie-assistent ChristenUnie), Michaël Busby (fractie-assistent D66), René Dekker (fractie-assistent AP/OPA), Rutger Hengstman, (raadslid VVD), Ciska van Rijn (raadslid PvdA) en Linda Baan, ambtelijk ondersteuner.
Vanavond, 2 maart 2017, staat de bespreking van het plan van aanpak van de Volggroep op de agenda van de Politieke Markt in Almere.

Een extern onderzoek
In het plan van aanpak staat onder meer dat de Volggroep een extern en onafhankelijk onderzoek wil laten uitvoeren, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP en AP/OPA over de kosten van stoppen met de Floriade.
Ondanks het feit dat de PVV geen groot voorstander was van het instellen van een Volggroep, moet Toon van Dijk “eerlijk bekennen dat zijn fractie een goed gevoel heeft bij het plan van aanpak”. Van Dijk is vooral positief over het extern onderzoek. Hij adviseert om daarvoor een onafhankelijk instituut in te schakelen. Ook GroenLinks, AP/OPA, SP en CDA zijn positief over dit onderzoek. Volgens Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is de Volggroep een waakhond van het college en een helper van de raad. Johan van der Kroef (CDA) vindt het de taak van de Volggroep om te controleren of het proces goed loopt en of er gedaan wordt wat de raad wil. PvdA, D66, Leefbaar Almere en VVD zijn kritisch over het extern onderzoek. Volgens John van der Pauw (PvdA) neigt de volggroep naar meebesturen in plaats van controleren. “Ga als volggroep niet op de stoel van het college zitten”, is zijn advies. Ook Jan Lems (D66) vindt dat een Volggroep “op het proces moet blijven en niet te veel op de uitvoering moet gaan zitten”. Wat het externe onderzoek betreft is daarover volgens Lems in politieke zin geen overeenstemming. “Als je dat gaat doen, wat is daar dan de politieke consequentie van?” Miranda Joziasse (VVD) vertelt achterdochtig te worden als drie grote tegenstanders van de Floriade laaiend enthousiast zijn over bepaalde voorstellen. “Mijn fractie zit niet te wachten op een onderzoek wat het stoppen van de Floriade gaat kosten, omdat de prijs van stoppen voor ons niet relevant is. Wij kiezen voor de Floriade.” Het VVD-raadslid vindt dat de Volggroep veel te veel aan het meebesturen is. “U controleert allerlei besluiten van het college, maar het gaat om het controleren van het proces”, zegt Joziasse. Volgens haar heeft een Volggroep van nature de neiging om alles gedetailleerd te willen onderzoeken en is dat juist een valkuil. “Ik ben op zoek naar een Volggroep die mij door het bos kan leiden. Dáár heb ik behoefte aan.”
Omdat het laatste woord over het plan van aanpak nog niet gezegd is, zal de bespreking ervan opnieuw geagendeerd worden.

Joziasse is op zoek naar een Volggroep die haar door het bos kan leiden. Maar inmiddels zie ik door de bomen het bos niet meer. De gemeenteraad besluit een Volggroep in te stellen, die uit raadsleden bestaat. Deze raadsleden moeten nu controleren of de Floriade binnen de kaders wordt uitgevoerd, die zij zelf gesteld hebben. Dat betekent dat de raad zichzelf gaat controleren. Het zou goed zijn als de Volggroep ook een aantal leden heeft die géén raadslid zijn.