Maandelijks archief: december 2016

Achttienjarigen dienen niet gepamperd te worden

“Het is erg leuk te zitten naast iemand die net in de Elsevier genoemd is als een van de actiefste raadsleden in Nederland”, zegt wethouder René Peeters tijdens de Politieke Markt in Almere op donderdag 15 december. Peeters heeft het over voorzitter Ciska van Rijn (PvdA), die in het kerstnummer van Elsevier een eervolle vermelding kreeg. “Ook al is het niet mijn blad”, voegt de wethouder eraan toe. In de zaal wordt gegniffeld.
Vanavond buigt de raad zich over het verzuimbeleid. Gemeenten in Nederland moeten toezien op de naleving van de Leerplicht- en RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Er zijn 39 regio’s in Nederland waar samengewerkt wordt. In elke regio coördineert een zogenaamde contactgemeente de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters door scholen. Almere is de contactgemeente voor Flevoland, waarin naast Almere ook Lelystad, Dronten, Urk en Noordoostpolder participeren. Het gaat hier dus om regionaal beleid, dat met de wethouders van de gemeenten en met alle schoolbesturen vastgesteld wordt. Dat beleid hoeft weliswaar niet ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd te worden, maar wethouder Peeters wil  het wel met de raad bespreken. Daarvoor heeft het College een agendaverzoek ingediend.

De raad is kritisch over een aantal punten in dat verzoek. Zo is volgens Hilda van Garderen (VVD) niet te meten of het beleid succesvol is, omdat kwantificeerbare doelstellingen ontbreken. Ook zijn er twijfels over het gereserveerde budget van 100.000 euro. Is dat wel genoeg? De PVV vindt dat jongeren van 18 jaar volwassen zijn en niet moeten worden gepamperd. Maken ze fouten, dan moeten ze keihard worden aangepakt door justitie. Deze uitspraak maakt nogal wat los bij alle andere raadsleden die wel voorstander van begeleiding zijn. “Iemand helpen op de arbeidsmarkt, is dat pamperen?”, vraagt Leida Höhle (PvdA).
Peeters vertelt dat er momenteel door de inzet van computerprogramma’s meer verzuim gesignaleerd wordt. “Het gaat vanavond over jongeren van 18 – 23 jaar. Het aantal voortijdige schoolverlaters dat voor het eerst uitvalt, is 3,8 procent. Maar we kijken ook naar de jongeren die nóg een keer uitvallen. Dat is ongeveer 6 procent. Bij die groep willen we extra inspanning leveren”, aldus Peeters.
Hilda van Garderen begrijpt dat het om een wettelijk kader gaat, waarin niet al te veel nuances kunnen worden aangebracht. “Maar ik zou wel willen dat u deelt welke keuzes er gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld de keuze van Almere om te focussen op het mbo”, zegt Van Garderen tegen de wethouder. Peeters vindt een dergelijke informele bijeenkomst een goed idee en stelt voor om dit te organiseren op een school. “Dat vind ik toppie”, reageert Van der Kamp.

Aan het einde van de vergadering voert de voorzitter aan het agendaverzoek mee terug te nemen naar het Presidium en het College, omdat de PVV bezwaar heeft en het College in principe op brede steun zou moeten kunnen rekenen.
Wordt vervolgd…

 

 

“Het is verstandig om ‘s avonds even je mobieltje aan te zetten, zodat je ziet waar je loopt”

Bewoners van de Pigmenthof in Almere willen met de raad en het college in gesprek over de aanpak van de verzakkingen in hun buurt. Hiervoor hebben ze vijftig handtekeningen verzameld, een aantal waarmee ze een burgeractiviteit konden aanvragen. Dat hebben ze gedaan en op donderdagavond 8 december staat deze burgeractiviteit op de agenda van de Politieke Markt.

In de kleine, benauwde zaal, waar bewoners op elkaar gepropt zitten, vertelt Jeroen Zoet, een van de initiatiefnemers, dat de Regenboogbuurt zo’n 2 cm per jaar verzakt. “Er moet hier structureel iets aan gedaan worden”, zegt Zoet. “Bewoners willen graag participeren in het maken van een plan hiervoor.” Hij onderbouwt zijn betoog met foto’s, waarop te zien is dat de buurt verpaupert. Er zijn hobbels en schuine hellingen. “Het is verstandig om ‘s avonds even je mobieltje aan te zetten, zodat je ziet waar je loopt”, licht Zoet toe. Hij sluit af met een filmpje, waarin een bejaarde vrouw met een rollator moeizaam haar woning binnenstapt; de afstand van het verzakte trottoir tot de drempel van haar woning is zo hoog dat het haar nauwelijks lukt.

Toezeggingen
De raad herkent de problemen. Een aantal raadsleden is er zelf gaan kijken. Roelie Bosch (ChristenUnie) vertelt dat ze ter plekke gezien heeft dat er “soms gewoon gaten of stukken tussen stoeptegels zijn waar niets meer is”.
Hassan Buyatui (PvdA) vindt dat een eerder gedane toezegging van de gemeente in strijd is met een brief die bewoners eind november hebben ontvangen. In deze brief staat dat in 2017 gestart wordt met de voorbereidingen voor het groot onderhoud en dat met de uitvoering in 2018 begonnen wordt. Tot die tijd kunnen bewoners een ‘oprit’ laten aanleggen naar de ingang van hun tuin. Volgens wethouder Frits Huis is de situatie in de Regenboogbuurt beroerd en verzakt de buurt sterker dan andere buurten in Almere. Hij bestrijdt echter dat hij toezeggingen aan bewoners gedaan heeft, die hij niet nakomt. “We hebben toegezegd eerst tijdelijke maatregelen uit te voeren om het ergste leed te verzachten, zodat de mevrouw met de rollator wél normaal haar huis kan binnengaan. Maar er moeten ook structurele maatregelen komen.” De wethouder vertelt dat de raad bij de programmabegroting besloten heeft om ook het Meerjarenprogramma Almere vast te stellen. “In 2017 wordt aanbesteed. Als de raad budget vrijmaakt, waar ik vertrouwen in heb, beginnen we in 2018 met het structureel onderhoud. Er zal dan aan alle wensen voldaan worden”, benadrukt hij. “Bewoners zijn onze gesprekspartners, ze kunnen volop participeren.”
Paul van der Starre (VVD) is blij met het burgerinitiatief. “Wat ons betreft worden bewoners tot wanhoop gedreven door toezeggingen van de gemeente.” Van der Starre vindt alleen al het feit dat er vijftig handtekeningen verzameld zijn, genoeg bewijs dat er iets verkeerd is gegaan. “Het schermen met een aantal handtekeningen om argumenten kracht bij te zetten, is uitermate zwak”, antwoordt de wethouder. “Er zijn inderdaad toezeggingen gedaan, die we ook uitvoeren, maar die nu alleen tijdelijk zijn stil gelegd in verband met het burgerinitiatief. Het beeld dat wij er niets aan doen, is echt een verkeerd beeld.”

Bewoners aan het woord
Aan het einde van de vergadering blijkt dat, ondanks herhaaldelijk aandringen van de voorzitter om ook de initiatiefnemers nog aan het woord te laten, daar toch te weinig tijd voor is. Er wordt besloten dat het onderwerp opnieuw geagendeerd wordt.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Temeer omdat bij een burgeractiviteit, zoals vanavond het geval is, de raad alleen maar het onderwerp bespreekt. Dit in tegenstelling tot een burgerinitiatief – waarvoor honderdvijftig handtekeningen nodig zijn –  waarbij de raad  niet alleen het voorstel bespreekt, maar ook een besluit neemt.
Wat ik vanavond gezien heb is dat de raad kritisch is en de bal bij de wethouder legt. De wethouder pareert dit door te wijzen op de verantwoordelijkheid van de raad, die eerder ingestemd heeft met de beslissing om pas over een jaar te starten met structurele maatregelen. En de bewoners? Die applaudisseren herhaaldelijk voor uitspraken van de raadsleden. Dat heeft echter de teleurstelling niet kunnen wegnemen bij de mevrouw die ik spreek als de vergadering is afgelopen. Zij had er “veel meer van verwacht”.

Almere stad zonder afval

Voor de zomer diende Martine van Bemmel (D66) haar initiatiefvoorstel ‘Afval scheiden loont echt’ in, waarin zij voorstelde om te starten met Diftar, een systeem van afvalstoffenheffing waarbij bewoners die weinig restafval aanbieden, worden beloond met een lagere rekening. Ongeveer tegelijkertijd met dit voorstel lanceerde wethouder Frits Huis zijn raadsvoorstel ‘Almere stad zonder afval’, waarin hij aangaf de reductie van restafval in eerste instantie zonder Diftar te willen bereiken. Er werd besloten om beide voorstellen in elkaar te schuiven en dit ‘compromisvoorstel’ opnieuw te agenderen op donderdagavond 1 december.

De wethouder vertelt dat er geld vrijgemaakt is voor onderzoek naar Diftar. “Ik denk niet dat we het zonder dat systeem kunnen redden”, zegt hij. “Er is extra tijd nodig voor de invoering ervan, omdat wij willen onderzoeken welke vorm van Diftar wij gaan voorstellen.” Huis vertelt dat het systeem niet alleen geld oplevert voor de burger die goed scheidt, maar dat er ook winst voor het milieu zal zijn.

Wat vindt de raad?
“Wij zien geen financieel voordeel voor de burger. In steden waar Diftar plaatsvindt, is het aantal illegale dumpingen toegenomen”, zegt René Dekker (AP/OPA). Ook het CDA is er niet van overtuigd dat het systeem werkt en denkt dat het veel geld gaat kosten. Volgens GroenLinks had de invoering van Diftar in het raadsvoorstel wat meer uitgewerkt mogen zijn. De ChristenUnie vraagt zich af waarom de invoering pas zo laat, in 2019, zal plaatsvinden. John van der Pauw (PvdA) vindt het juist goed dat er veel tijd wordt genomen. Een zorgvuldig voorstel is beter dan een afgeraffeld stuk. Willem Boutkan (PVV) twijfelt aan de daadwerkelijke beloning voor de burger. Ook vraagt hij zich af hoe het zit met de bakkenpolitie, aangezien “de wethouder gaat handhaven wanneer Diftar ingevoerd wordt”.
“Ik stoor me enorm aan het woord bakkenpolitie”, reageert Huis. “Wij hebben nog nooit een bekeuring uitgedeeld! Als mensen een rode kaart kregen, dan lieten we de bak staan, gingen met hen in gesprek, en dat was alles.” Miranda Joziasse (VVD), die blij is met het compromisvoorstel, vindt dat handhaving zeker zin heeft, met name ook omdat de bewoners zelf zeggen dat er beter gehandhaafd moet worden.

Vlak voor het einde van de vergadering zegt Martine van Bemmel plotseling dat ze een amendement gaat voorbereiden om direct voor Diftar te kiezen.  “Als je nu al een amendement indient, ga je partijen die langzaam rijp moeten worden, tegen je in het harnas jagen”, reageert Miranda Joziasse. “Stel dat het besluit niet aangenomen wordt, wat betekent dat dan voor het raadsvoorstel? Ik doe een beroep op u om het amendement niet in te dienen. Laten we eerst onderzoeken welk Diftar-systeem handig is!”
Van Bemmel besluit om het amendement “mee terug naar de fractie te nemen”. Ook de PVV geeft aan opnieuw te gaan “bomen over het raadsvoorstel”. De partij benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat de burger die goed gedrag vertoont, beloond wordt.

Volgende week wordt het raadsvoorstel waarschijnlijk in stemming gebracht.

 

Achtervolging

Samen met een collega neem ik drie interviews af op verschillende locaties in Amsterdam. Na het eerste interview wandelen we naar de plek waar het tweede plaatsvindt. Terwijl we aanbellen, horen we ineens door de intercom een mevrouw luid spreken. Lopend  naar de tweede verdieping blijven we de stem horen. Boven aangekomen wordt er koffie voor ons gehaald en, terwijl we onze jassen uittrekken, wijst mijn collega plotseling naar mijn tas. “Daar komt het geluid uit”, zegt ze. Vliegensvlug haal ik de voice recorder uit mijn tas, waarmee ik zojuist het eerste interview heb opgenomen. Die staat nog aan! De stem, die ons achtervolgde, blijkt de stem van mijn collega te zijn, die tijdens het interview vragen stelde.
Snel zet ik het apparaat uit.