Maandelijks archief: november 2016

“Ik wil een wethouder zien die de raad overtuigt. Ik twijfel.”

En wéér staat het  onderwerp jeugdhulp op de agenda van de Politieke Markt in Almere. Ook deze keer hoor ik wethouder René Peeters zeggen dat de “landingsbaan te kort is, maar wel in de goede richting ligt”.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

René Peeters (D66) is sinds 2010 wethouder van de gemeente Almere en beheert de portefeuille Jeugd, Maatschappelijke ontwikkeling, Onderwijs en Sport. Peeters kwam dit najaar met een voorstel om tijdelijk een deel van de jeugdhulp – onder meer de jeugd-ggz en de residentiële jeugdhulp –  in Almere tot januari 2017 stop te zetten, Reden? Geen budget meer. Tijdens een debat op 13 oktober werd door de gemeenteraad een motie aangenomen om per direct deze instroomstop op te heffen en het geld daarvoor te vinden in 2018, 2019 en 2020. Enkele dagen later heeft het college in een raadsbrief toegezegd deze motie te zullen uitvoeren én met de raad in gesprek te willen  gaan  over dit onderwerp om antwoorden te vinden op prangende vragen. Vragen als welke mogelijkheden er zijn om het aanbod van jeugdhulp beschikbaar te houden binnen de wettelijke kaders en hoe overschrijdingen op de uitgaven voorkomen kunnen worden. In de raadsbrief stelt het college ook een aantal aanvullende maatregelen en een financiële dekking voor.

Vorige week is het raadsvoorstel Knelpunten en oplossingen jeugdhulp Almere al besproken. Omdat niet alle raadsleden antwoord op hun vragen hebben gekregen, staat het onderwerp vandaag, 24 november, weer op de agenda.

De raad is kritisch over het raadsvoorstel en weet niet of hij ermee wil instemmen.
Ellentrees Müller (VVD) vindt dat het voorstel te veel onzekerheden bevat en dat de sturingsinformatie niet op orde is. Ze verwijst naar het KPMG-rapport, opgesteld op verzoek van het college, waaruit blijkt dat de financiën niet op orde zijn en er tekorten worden verwacht. Van de Kamp (D66) sluit zich aan bij Müller en vindt dat de sturingsinformatie heel belangrijk is om vooruit te komen. Ook Roelie Bosch (ChristenUnie) heeft problemen met het voorstel. Ze valt vooral over het feit dat er geen concrete doelstellingen gegeven worden. Ze zegt “totaal nog niet te weten waarover straks gepraat zal worden” en vindt dat ernstig. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is het daarmee eens. “Wat krijg ik nou als raad als ik ja zeg tegen het voorstel?” Asjen van Dijk (SP) is er niet van overtuigd dat het college wat dit dossier betreft in control is. “Ik wil een wethouder zien die de raad overtuigt. Ik twijfel”, zegt hij. Peeters ontkent dat er geen sturingsinformatie is. “We sturen op dat wat we weten, maar het is heel lastig om er maximale greep op te krijgen”, geeft hij toe. “We hebben gesprekken met alle aanbieders en volgen per aanbieder hoe de uitgaven gaan. Dat doen we nauwgezet. Met veel aanbieders zijn budgetplafonds afgesproken. Als we daarover heen gaan – zoals afgelopen jaar- nemen we maatregelen. U floot mij terug op mijn maatregel om uitstelbare zorg tot 2017 uit te stellen  Die maatregel heb ik teruggedraaid. Dat kost extra geld. Ik zoek nu naar mogelijkheden om dat extra geld te compenseren.” Hoeveel  de maatregelen concreet gaan opleveren, kan de wethouder niet zeggen.

Alhoewel de raad vindt dat het raadsvoorstel ruim voldoende besproken is, willen  GroenLinks, de VVD en de ChristenUnie er met elkaar verder over praten. Daarmee blijft het onduidelijk wanneer over het voorstel gestemd zal worden.

“Het KPMG-rapport zat op een andere plek in mijn hoofd”

“Stop met het vertellen van mooie verhalen”, zegt Nico van Duijn (Leefbaar Almere) tijdens de Politieke Markt in Almere op donderdagavond 17 november. “De boodschap is om 30 procent te bezuinigen, dat betekent minder capaciteit en dus minder kwaliteit.”

Het raadslid had het niet beter kunnen verwoorden: de trend van enerzijds een stijgend gebruik van Jeugdzorg en anderzijds afnemende budgetten, waardoor de gemeente zich genoodzaakt ziet om te korten. In haar begroting 2017-2020 zijn dan ook een aantal maatregelen – zogenaamde business cases – geformuleerd om te komen tot besparingen. Meer investeren in preventie en vroeg signalering en zo voorkomen dat een beroep gedaan wordt op dure en soms overbodige professionele hulp, is een van de maatregelen. Of, zoals wethouder René Peeters zegt: “Vroegtijdig op problemen inspelen ter voorkoming van erger.”
De gemeente heeft adviesorganisatie KPMG gevraagd om te kijken of de maatregelen gebaseerd zijn op juiste aannames en uitgangspunten. Vanavond worden de bevindingen van KPMG gedeeld met de raad. Het KPMG-rapport is kritisch: de financiën zijn niet op orde, er worden tekorten verwacht. Risico’s worden wel in kwalitatief opzicht benoemd, maar niet kwantitatief. KPMG adviseert onder meer om op contractbasis hardere afspraken met de aanbieders van jeugdzorg te maken, om zo een gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid te creëren.

Geschrokken
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) is geschrokken van de conclusies van KPMG. “Als raad hebben we heel vaak gevraagd of u in control bent en of u cijfers heeft. U heeft toen niet gezegd dat KPMG nogal wat commentaar heeft”, zegt ze tegen wethouder René Peeters.
Ook de SP en de PVV zijn ontdaan. De PVV wijst de wethouder op zijn actieve informatieplicht en vraagt of hij de informatie “willens en wetens heeft achtergehouden”. De SP verbaast zich over het positieve beeld dat het college een jaar geleden schetste. “We zouden miljoenen overhouden in het sociaal domein. Leg mij uit dat eens uit”, zegt Asjen van Dijk (SP).
De ChristenUnie roept de wethouder op om de raad eerder bij zaken te betrekken, maar ervaart niet dat er informatie is achtergehouden of bewust niet gegeven is. “We zijn niet zo negatief over het rapport van KPMG”, zegt Roelie Bosch. “We zien dat heel veel maatregelen al meegenomen zijn in de businesscases.”
Wethouder René Peeters vertelt dat aan KPMG gevraagd is om zo kritisch mogelijk naar de maatregelen te kijken. “Want ik omring me heel vaak met kritische mensen, daar wordt het proces beter van”, legt hij uit. “We zijn een lerende organisatie, dat is wat we hier permanent doen.” Peeters vertelt dat hij er simpelweg niet aan heeft gedacht om het KPMG-rapport mee te nemen in een eerdere bespreking over jeugdzorg. “Het rapport zat op een andere plek in mijn hoofd. Ik had er echt geen enkel belang bij om iets achter te houden, waar ik zelf om gevraagd heb”, verzekert hij de raad. “U wist natuurlijk wel dat u op 13 oktober een beetje onder vuur zou komen te liggen. Heeft dat niet meegewogen om het rapport van KPMG later te verstrekken?”, vraagt Asjen van Dijk.
Volgens Ellentrees Müller (VVD) praat de wethouder weliswaar over ‘wij’, maar bedoelt hij daarmee niet de raad, maar alleen zichzelf en het ambtelijk apparaat. “Ik wil dat u ons meer meeneemt in het bepalen van het beleid. Dat u dat niet heeft gedaan neem ik u kwalijk.” De wethouder belooft vanaf nu een keer in de drie maanden met cijfers te komen. “In de toekomst bedoel ik met ‘wij’ ook zeker de raad”, antwoordt hij. “We zullen vanaf nu meer gezamenlijk optrekken.”
Omdat het onderwerp nog niet voldoende besproken is, komt het volgende week terug op de agenda.

 

 

 

 

“We gaan het nu niet over zwartepiet hebben”

Voor de zomer zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden over hoe de jaarwisseling die eraan komt, verlopen is. Dat is de uitkomst van de bespreking van het agendavoorstel van GroenLinks over het beperken van het afsteken van consumentenvuurwerk, tijdens de Politieke Markt afgelopen donderdagavond.
Jessica Kips (GroenLinks) vertelt dat op verzoek van haar partij aan het raadspanel (2000 leden) en de burgers een enquête over het onderwerp is voorgelegd. Dat leverde een respons van 3000 op. Traditie, gezelligheid, genieten en mooi vuurwerk blijken gewaardeerd te worden. Maar vooral vanaf 45 jaar gaan ook de associaties ‘vervelend voor dieren’, ‘overlast’ en ‘gevaar’ een belangrijke rol spelen. Kips vindt dat de cijfers aanleiding geven om te spreken over het instellen van vuurwerkvrije zones in Almere. “Diep in mijn hart wil ik een vuurwerkverbod”, zegt Kips, “maar de tijd is daar niet rijp voor en daar hebben we het wat mij betreft niet over.”
Het CDA, de PvdA, AP/OPA, Leefbaar Almere, de PVV en de VVD vinden vuurwerk onderdeel van een traditie. Een algeheel verbod is volgens deze partijen niet aan de orde. “In een samenleving waarin minderheidsgroeperingen zich afzetten tegen traditie, vind ik dat wij onze eigen tradities in waarde mogen laten”, zegt VVD’er Paul van der Starre. “Meneer Van der Starre, we gaan het nu niet over zwartepiet hebben”, reageert de voorzitter onmiddellijk.

“Over mijn schaduw heen springen”
Het CDA, de Almere Partij/OPA, Leefbaar Almere en de PVV vinden het zaak om meer te investeren in handhaving. De SP, D66, PvdA, Leefbaar Almere en de ChristenUnie zijn voorstander van vuurwerkvrije zones. Roelie Bosch (ChristenUnie) vertelt zelf een fervent liefhebber van vuurwerk en vuurwerk afsteken te zijn. “Ik moet echt even over mijn eigen schaduw heen springen”, aldus Bosch. “Het valt me op dat je op oudejaarsnacht niet meer naar de grond kunt kijken, omdat er een waas aan rook en fijnstof is.” Daarmee sluit ze aan bij D66, die zich afvraagt hoe het staat met het milieueffect van oud en nieuw op de stad. Bosch wil echter dat eerst meer feiten en cijfers op tafel komen, voordat er concrete maatregelen genomen worden. “Feiten en cijfers over hoeveel ongelukken er plaatsvinden, waar de meeste overlast is, welke maatregelen in andere steden genomen worden, wat die opleveren en hoe tevreden men daarover is”, verduidelijkt Bosch.

Burgemeester Weerwind complimenteert GroenLinks met het agendapunt en het werk dat verzet is. Hij vertelt dat de schadebedragen afnemen. Afgelopen jaar was er sprake van een bedrag van 65.000 euro, het jaar daarvoor 77.000 euro. Of vuurwerkvrije zones de oplossing zijn? Volgens Weerwind zijn ze moeilijk te controleren. Temeer omdat er tijdens de jaarwisseling een piek in inbraken is en dat heel veel vraagt. Ook is gebleken dat vuurwerkvrije zones geen effect hebben op illegaal vuurwerk, terwijl daardoor juist de meeste overlast veroorzaakt wordt. “Ik heb zojuist op Snapchat duidelijk gemaakt dat illegaal vuurwerk niet is toegestaan in Nederland en dat we daar in Almere streng op handhaven”, aldus de burgemeester.
Aan het einde van de bijeenkomst zegt Jessica Kips niet ontevreden te zijn met de uitkomst van de vergadering. “Tuurlijk, ik snap goed dat handhaven buitengewoon ingewikkeld is. Het is misschien wat vroeg om nu te zeggen: burgemeester doe iets deze winter. Maar ik ga ermee verder”, besluit Kips optimistisch. “Dan weet ik waar ik over vier jaar ben.”

 

 

 

Polygame huwelijken: dat mag niet, dat kan niet en dat zal niet gebeuren

In de uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van 9 oktober jl. werden met een verborgen camera opnames gemaakt in de Ar-Raza-moskee in Almere, waarbij duidelijk werd dat de imam – naar verluidt tevens de voorzitter van de moskee – illegale polygame huwelijken sluit. Aanleiding voor de PVV om het onderwerp  te agenderen tijdens de Politieke Markt op donderdagavond 3 november.

PVV’er Toon van Dijk trapt af en vertelt het onbegrijpelijk te vinden dat de burgemeester een kopje thee met de imam is gaan drinken. “De imam was tijdelijk geschorst en is nu weer in functie, terwijl het onderzoek nog steeds loopt. Ik vraag me af of er niet keihard moet worden opgetreden.”
“Het college was geschokt bij het zien van de beelden”, vertelt burgemeester Weerwind. “U weet, meneer Van Dijk, dat het niet aan de burgemeester is om aan te dringen op vervolging. U mag wél verwachten dat ik aan het Openbaar Ministerie en de Politie vraag hoe ze gaan handelen. Juridisch is het echter niet mogelijk om deze moskee te sluiten. Dat kan pas als er daadwerkelijk sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde. In dat opzicht moet ik me houden aan de grondwet.”  Weerwind en wethouder Froukje de Jonge hebben een gesprek gehad met het moskeebestuur, waarin het bestuur heeft verklaard dat moslims zich moeten houden aan de wetten en regels van het land waar ze wonen. “Er zijn harde onderwerpen ter sprake gekomen, het was geen kopje thee drinken. Polygame huwelijken zijn verboden in Nederland. Dat mag niet, dat kan niet en dat zal niet gebeuren”, zegt Weerwind met krachtige stem. Volgens de burgemeester verschillen de PVV en hij daarin niet van mening: er is eerst sprake van een burgerlijk huwelijk, dan pas van een kerkelijk huwelijk.
“De burgemeester heeft een prachtig verhaal afgestoken”, reageert Van Dijk, “maar hij geeft geen antwoord op mijn vraag! Het moskeebestuur heeft een verklaring afgegeven, maar hoe beoordeelt de burgemeester die verklaring eigenlijk?” Van Dijk gelooft er in ieder geval “geen snars” van.  Ook Miranda Joziasse (VVD) vraagt zich af wat het woord van het moskeebestuur waard is.
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) ergert zich aan de toon van de vragen van Van Dijk. Zij vindt dat Weerwind zijn rol prima heeft uitgelegd. Wel vraagt ze de burgemeester om het bestuur van de moskee aan te spreken op het feit dat de voorzitter eerst op non-actief is gesteld en een week later weer actief blijkt te zijn. “Dat is niet chique”, aldus Van der Heijden. Ook CDA en D66 vinden dat het college goed gehandeld heeft.  

Aan het eind van de vergadering zegt Van Dijk dat het onderwerp voldoende besproken is.  “Daar waar het een gezegd wordt en het ander gedaan wordt, zal ik optreden. Dat gaan we ongetwijfeld meemaken en dan spreken we elkaar weer”, besluit Van Dijk.