Maandelijks archief: oktober 2016

Zomaar een moeder

Het verhaal van Mariam. Zomaar een moeder. Een moeder die haar zoon verloor in Syrië. Vermoord door aanhangers van Assad. Zomaar een jongen, die zijn identiteitskaart niet bij zich had toen hij op de eerste dag van de Ramadan de moskee bezocht. Die gearresteerd werd, gemarteld, vermoord. Zijn overlijdensbewijs is een van de weinige dingen die Mariam meenam, op haar vlucht naar Jordanië. Het tastbare bewijs van zijn leven. Het bewijs dat hij bestaan heeft.
Daar in Jordanië, vlak over de grens van Syrië, woont ze nu in een tentenkamp. Samen met haar broer en haar twee andere zoons. Samen met 70.000 andere vluchtelingen uit Syrië. Ieder met zijn eigen verhaal.
Zomaar een moeder, voor wie de glans uit haar leven verdween, toen de troepen van Assad de keel van haar zoon doorsneden. Zomaar een moeder, wier hart brak. Zomaar een moeder die haar zoon verloor. Haar kind, haar meest kwetsbare ‘bezit’.
En de wereld kijkt toe.

Laat die man uitpraten

“Bij de afval-sorteerstations in Almere storten bedrijven hun afval zonder er iets voor te hoeven betalen, terwijl ik, een van de ruim 178.000 inwoners van Almere, geconfronteerd word met een verhoging van de afvalstoffenheffing van ruim 7 euro.” Aan het woord is Roelof Seinen tijdens de Politieke Markt afgelopen donderdag. Als inspreker brengt hij vanavond zijn standpunt voor het voetlicht. Seinen vraagt zich af of het volgens de wet wel kan dat de gemeente afval inneemt van bedrijven zonder dat dit geregistreerd wordt. “Medewerkers zeiden tegen mij dat wethouder Frits Huis tegenhoudt dat bedrijven voor afval moeten betalen. Gisteren had ik een gesprek met de wethouder en drie ambtenaren, waarin de wethouder mij vertelde ermee bezig te zijn.” Seinen benadrukt dat bedrijven in Lelystad tot 10 jaar geleden ook gratis afval konden storten. “In 2006 heeft de stad daar echter een halt aan toegeroepen”, aldus Seinen.

“Meneer Seinen, uw punt is duidelijk”, onderbreekt voorzitter Nico van Duijn (Leefbaar Almere) hem.
“Ik roep u, raadsleden, op om een einde te maken aan deze wantoestanden. Ik roep u op een motie in te dienen en in stemming te brengen, zodat de afvalstoffenheffing bevroren wordt”,  vervolgt de inspreker zijn betoog.
“Het is duidelijk”, herhaalt de voorzitter.
Ik merk dat de voorzitter me irriteert. Waarom laat hij de inspreker niet gewoon zijn verhaal vertellen? Is het echt nodig om hem een aantal keren te onderbreken? Ik begrijp dat het de taak van een voorzitter is om de tijd te bewaken, maar raadsleden krijgen óók de tijd om hun verhaal af te maken. Geef deze inspreker dan ook die ruimte! Niet voor niets wordt er op de website van de gemeenteraad vermeld dat de mening van de burger waardevol is en dat de burger via spreekrecht zijn mening kan ventileren.

Code Oranje
Toeval of niet, maar juist diezelfde dag wordt de campagne ‘Code Oranje’ aangekondigd. Honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers pleiten er onder meer voor dat burgers als ‘deskundigen’ zouden moeten kunnen optreden en namens gemeenteraadsleden zouden moeten kunnen stemmen.

Nadat de inspreker heeft plaatsgenomen in de zaal, gaat de voorzitter over tot de orde van de dag, namelijk de politieke bespreking van de programmabegroting, waarbij diverse programma’s inhoudelijk en financieel worden besproken met de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders). De voorzitter stelt voor om te beginnen met bestuurlijke vernieuwing en merkstrategie. Terwijl een aantal raadsleden zich buigt over dit onderwerp en vragen stelt, merkt Miranda Joziasse (VVD) fijntjes op dat het punt van de inspreker nog “ergens aan bod moet komen”. Goed punt van Joziasse. Eigenlijk had de voorzitter dat een plaats op de agenda moeten geven!

Wanneer het zover is dat er over de afvalstoffenheffing gesproken wordt, complimenteren de raadsleden de inspreker en geven unaniem aan dat het punt nieuw voor hen is. Wethouder Frits Huis vertelt dat hij een geanimeerd gesprek met Seinen heeft gehad. “In Almere is er een tamelijk ruimhartig beleid, omdat men in het verleden vond dat het geen goed idee was om afvalstoffenheffing aan kleine ondernemers te vragen. Maar men is er wel mee bezig”, zo verzekert Huis de raad. “De inspreker kwam met het verhaal, waar wij al over aan het nadenken waren. Zijn inbreng is natuurlijk fantastisch. Ik mag niks toezeggen van de meneer (ambtenaar) die naast me zit, maar we zijn er wel al mee bezig.” Joziasse geeft aan dat ze daar blij mee is. “Ik wil graag met u het gesprek voeren over de mogelijkheid om dit bij de tariefnota te corrigeren.” Huis is bang dit qua tijd niet voor elkaar te krijgen. Roelie Bosch (ChristenUnie) vindt dat Huis hiermee het verhaal van de inspreker af serveert.
Zowel de VVD als de ChristenUnie zullen een motie hierover indienen.

“De landingsbaan die we als gemeente hebben gekregen, is veel te kort” Interpellatiedebat Jeugdzorg

 

“Waarom heeft u de raad niet goed, niet volledig en niet tijdig geïnformeerd?”, vraagt Ellentrees Müller (VVD) afgelopen donderdagavond tijdens de Politieke Markt. PVV, PvdA, SP, ChristenUnie en VVD hebben gezamenlijk een interpellatiedebat Jeugdzorg aangevraagd als reactie op het besluit van wethouder René Peeters (D66) om een deel van de jeugdhulp in Almere tot januari 2017 te stoppen.

Het debat zal tot diep in de nacht duren.

Müller vertelt dat de raad zich bedonderd voelt “U hebt een beleidsplan vastgesteld, waarvan u wist dat dit komende periode niet uitvoerbaar zou zijn”, zegt ze. De wethouder vertelt dat hij een aantal keer heeft aangegeven dat het niet goed ging met de financiën. Volgens hem heeft de raad niet gereageerd op de raadsbrief van 13 september jl. waarin hij aangaf wat zijn plannen waren. “Dat is maar hoe je het leest en hoe het geschreven staat”, antwoordt Müller. “U heeft ons als raad voor een voldongen feit gezet, zodanig dat we niet vooraf actief konden meedenken. Hoe staat het met uw actieve informatieplicht?” Peeters geeft toe dat het beter was geweest om de raad niet via een raadsbrief te informeren, maar dat hij het onderwerp had moeten agenderen. Maar hij vindt ook dat de raad dat had kunnen doen. De SP vindt de raadsbrief eveneens verhullend. Asjen van Dijk (SP) heeft contact gezocht met zorgaanbieders en vertelt dat zij verrast waren door de brief van Peeters. Volgens Nico van Duijn (Leefbaar Almere) gaat het hier om een valse boodschap. Roelie Bosch (ChristenUnie) merkt op dat de raad op 13 september op raadstudiedagen was. “Ik vind het schokkend dat we met aantal fracties niet tot u doordringen dat het geschort heeft aan uw communicatie. U draait eromheen”, zegt zij.

Actieve informatieplicht 
Rob van de Kamp (D66) vertelt dat ook zijn partij (de partij van de wethouder) verrast was. Hij vindt het terecht dat er vragen aan de wethouder worden gesteld. Tegelijkertijd vraagt hij aan de indieners van het interpellatiedebat: “Wat hebt ú ervan geleerd?” Volgens Van de Kamp moet de raad raadsbrieven zorgvuldiger lezen. Müller is het daarmee niet eens. “De wethouder moet ons actief informeren. Wij hebben de brief niet zo geïnterpreteerd dat jeugdhulp voor bepaalde groepen stopgezet zou worden. De wethouder heeft zijn plicht niet genomen”, zegt zij.  Johan de Leeuw (AP/OPA) vindt dat de actieve informatieplicht eenzijdig bij de wethouder ligt, niet bij de raad.

Het is 23.00 uur als Müller zegt een motie van treurnis te willen indienen en een schorsing van een kwartier aanvraagt. Ruim twee uur later gaat het debat weer verder. Jan Lems (D66) neemt dan als eerste het woord en vertelt dat er langdurig met de wethouder is gesproken. “We hopen dat iedereen goed nadenkt voor het belang van de stad.” Alle partijen –  behalve D66, de partij van de wethouder – zijn voor de motie van treurnis, ingediend door de VVD, de SP, de ChristenUnie, Leefbaar Almere en de fractie Van Blitterswijk. Hiermee geven de partijen aan de gang van zaken te betreuren. Pikant detail: een motie van treurnis heeft geen bindende kracht, de wethouder hoeft aan deze motie geen gevolgen te verbinden. Rond 1.15 uur die nacht wordt er ingegaan op het tweede deel van het interpellatiedebat. Tot dat moment stond het proces voorop, nu zal het gaan over de inhoud.

Krantenkoppen
Peeters geeft nogmaals aan het “buitengewoon spijtig te vinden” dat er zoveel commotie rondom dit onderwerp is ontstaan. “Er verschenen koppen in de krant dat Almere geen jeugdhulp meer levert. Dat is kwalijk en heeft heel veel schade berokkent. Het gaat om twee onderdelen, een tijdelijke maatregel van ongeveer tien weken. Maar er zal altijd, als er onmiddellijk hulp nodig is, hulp geleverd worden. Het kind staat voorop.” Peeters wijst met nadruk op het feit dat de Rijksoverheid gekort heeft op jeugdhulp en dat er een enorme afname van budgetten is. “Maar er wordt wel geëist dat we zorg leveren. Er zijn gemeenten waar de wachtlijsten toenemen. De gemeente Zoetermeer heeft mij gevraagd om samen naar de minister te gaan. Lelystad, Zoetermeer, Utrecht, Velsen, ze kampen met grote tekorten. Je mag deze zaak niet alleen op onze schouders leggen. De landingsbaan die we als gemeente hebben gekregen, is veel te kort.”

Er wordt weer een schorsing aangevraagd, waarna PVV, SP, ChristenUnie en AP/OPA terugkomen met een motie om met onmiddellijke ingang de maatregel op te schorten. Deze motie wordt niet aangenomen.  Hierna vraagt de PvdA een schorsing aan en dient ook een motie in om de stop op de jeugd-ggz en residentiële jeugdhulp op te heffen en de kosten hiervan te betalen uit het budget voor jeugdhulp van de komende jaren. Peeters ontraadt deze motie en wijst op de lastenverzwaring voor de komende jaren. Met 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen wordt deze motie aangenomen.

Het is rond 3.30 uur als burgemeester Franc Weerwind de vergadering sluit. Het einde van een lange avond en nacht. Een nacht waarin wethouder Peeters onder vuur lag en ik gaandeweg de indruk kreeg dat hij zou aftreden. Dat gevoel werd met name versterkt door het feit dat het lang duurde voordat de voltallige fractie van D66 na de schorsing van ruim twee uur weer in de raadzaal verscheen voor het inhoudelijk debat. Achter de schermen werd er blijkbaar druk gepraat. Op de site van Almere Vandaag lees ik dat de coalitieverhoudingen tussen PvdA, Leefbaar Almere, CDA, VVD en D66 op scherp zijn gezet. Dat hoeft verder geen toelichting, lijkt mij.

 

 

 

 

Gemeenteraad Almere bespreekt gedragscodes

Een ambtenaar met een nevenfunctie. Mag dat? Over dit soort gedragsregels voor gemeenteraad, bestuurders en ambtenaren, geagendeerd door burgemeester Franc Weerwind, boog de gemeenteraad zich afgelopen donderdag tijdens de Politieke Markt.   

Alhoewel de meeste raadsleden positief zijn over de uitvoerige gedragscode voor de raad, hebben Leefbaar Almere en de PVV hun bedenkingen.  Volgens Marco de Kat (Leefbaar Almere) is het genoeg dat raadsleden een soort van eed afleggen en zich houden aan de wet. Voor hem is het “daarmee klaar”. Toon van Dijk (PVV) is het daarmee eens. Hij vindt bepaalde uitgangspunten in de gedragscode “volstrekt idioot”. “Er staat dat we de grens niet opzoeken van wat wel en niet kan…Dat doe ik wel. Iedere week! Politiek moet je scherp bedrijven, zo kun je het belang van de achterban dienen”, aldus Van Dijk.
Ans DeSumma (SP) pleit ervoor om een onafhankelijke vertrouwenspersoon integriteit in te stellen, bij wie de burger terecht kan, buiten het stadhuis. “En als er dan een klacht over integriteit is ingediend, laat de burger dan na afloop een beoordelingsformulier invullen”, stelt DeSumma voor. De raad is positief hierover en ook de burgemeester vindt het “een goede bouwsteen”. John Van der Pauw (PvdA) vraagt zich af of het niet verstandig is om “meer dan één mens op de functie van vertrouwenspersoon te hebben en zo de functie te verdelen over verschillende personen.” Volgens Ulysse Ellian (VVD) moet het proces van melden voor de burger duidelijk zijn: bij wie kan een melder terecht, waarover kan een melding gedaan worden en hoe wordt daarmee omgegaan.
Een ander punt van discussie is het hebben van nevenfuncties van ambtenaren. Volgens Van Dijk moeten nevenwerkzaamheden weliswaar gemeld worden, maar wordt het aan
 de medewerker overgelaten om te beoordelen of deze wel of niet tot belangenverstrengeling leiden. De PVV’er pleit ervoor om niet alleen vóór indiensttreding te vragen naar nevenfuncties en belangenverstrengeling, maar ook de regel in te stellen dat een ambtenaar zijn nevenwerkzaamheden altijd meldt. De burgemeester vertelt dat er in Almere “drie grote zaken spelen”, waarin mogelijk sprake is van belangenverstrengeling van ambtenaren. Hij zal de raad hierover later informeren.
Omdat er niet genoeg tijd is en D66, SP, CDA en ChristenUnie nog geen kans hebben gehad om te reageren, wordt er later in het najaar verder gepraat over de gedragsregels.

Burgemeester overtuigt gemeenteraad van goede samenwerking driehoek

Tijdens de Politieke Markt van 29 september wist burgemeester Franc Weerwind de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de samenwerking tussen politie, overheid en Openbaar Ministerie in Almere goed is. Weerwind werd bijgestaan door Famke van Spaendonk, sectorhoofd politie Flevoland en Roland de Kruijk, officier van justitie. De ‘driehoek’ reageerde op eerdere berichten in de media, waarin mensen vertelden dat onder meer het doen van aangifte ontraden werd. Eerder werd op verzoek van de PVV een extra raadsvergadering hierover ingelast. Donderdagavond stond het punt opnieuw op de agenda op initiatief van de VVD.

Miranda Joziase (VVD) vindt dat de grootste zorg is dat direct aangifte doen niet altijd mogelijk schijnt te zijn. “Dat is wel essentieel voor het vergroten van het veiligheidsgevoel. Ik maak me zorgen over deze beeldvorming”, aldus Joziasse. De burgemeester reageert met een krachtig statement: “De politie werkt 24 uur per dag en is zichtbaar in de wijk. Ik ben trots op het werk dat de dienders doen. De politie, de officier van justitie en ik trekken gezamenlijk op. Ik dank de VVD voor het agendaverzoek. Ook ik maak me zorgen over de beeldvorming. Veiligheid staat hoog in mijn vaandel. We zien dat de criminaliteit gedaald is. Maar iedere inbraak, iedere aanranding is er één te veel.” Als reactie op de berichten in de media, vertelt Famke van Spaendonk dat er wel degelijk direct aangifte gedaan kan worden, maar dat dit soms later dan het acute moment is. Dat betekent echter niet dat de politie geen actie onderneemt. Op de vraag van Jessica Kips (GroenLinks) en Roelie Bosch (ChristenUnie) wat zij hiermee precies bedoelt, antwoordt Van Spaendonk: “Het gaat daarbij om de zwaarte van de zaak. In een aantal gevallen acteren we direct, dat heet bloedspoed.”
De raadsleden zijn unaniem blij met de agendering van de VVD. Maar ze zijn ook kritisch over de beeldvorming ten aanzien van de politie en haar communicatie naar de burger. Ans DeSumma (SP) twijfelt eraan of de burger goed geïnformeerd wordt en vraagt of het mogelijk is om een betere terugkoppeling te geven aan de burger nadat “getracht is om aangifte te doen”. Toon van Dijk (PVV) vindt dat er echt wat aan de communicatie naar de burger mankeert. “Er verscheen vandaag een twitterbericht van de politie met een signalement van de dader van een aanranding. Waarom kan dat nu wel en eerst niet?” Miranda Joziasse sluit daarop aan en vraagt zich af in hoeverre er sprake is van een protocol sociale media. “Een twitterbericht plaatsen doen we niet zomaar. Ik kan daar niet te veel over zeggen, het ligt privacygevoelig. Maar in alles zetten wij altijd het belang van het slachtoffer voorop. Ook in de zaak wat betreft de aanranding in Parkwijk hebben we niet stilgezeten en is het signalement van de dader steeds duidelijker geworden. In overleg met de officier van justitie is besloten om het signalement nu wel af te geven”, antwoordt Van Spaendonk.
De VVD vindt dat het agendapunt voldoende behandeld is, al blijft het op bepaalde punten een theoretisch verhaal en is de praktijk weerbarstiger.

Of de burger overtuigd is, zal blijken tijdens de bijeenkomsten die in het najaar door de politie georganiseerd worden. Daarin zullen de inwoners van Almere geïnformeerd worden over de werkwijze van de politie.