Maandelijks archief: juli 2016

Iedereen betaalt mee aan sociale veiligheid in de bus

ALMERE – Gemeente, Connexxion en ook de reiziger gaat meebetalen om extra toezicht te krijgen in de bussen. De raad besloot dat afgelopen donderdag definitief.

Het kilometertarief voor het busvervoer gaat in Almere met 1 eurocent per kilometer omhoog. De meeropbrengst van deze verhoging wordt ingezet voor extra toezicht op de bussen in de avonduren. Ook het besluit om vanuit gemeentelijke middelen 45.000 euro extra bij te dragen, viel in goede aarde bij de raad.
“Tot 21 augustus zal er extra toezicht zijn door de inzet van vijftien tijdelijke toezichthouders. Daarna zullen zes permanente toezichthouders betaald worden van het geld, dat het college beschikbaar heeft gesteld”, vertelde wethouder Frits Huis.
PVV, SP, Leefbaar Almere, ChristenUnie, D66 en CDA kunnen leven met dit voorstel. Johan de Leeuw (AP/OPA) steunt het voorstel ook, maar denkt dat het niet gaat helpen. “Een aantal basisvoorzieningen, zoals het openbaar  vervoer, neemt toe in kosten. Dat veroorzaakt criminaliteit.” Zijn partij wil een radicaal andere lijn kiezen en  geen kosten rekenen voor het openbaar vervoer in de stad.
Ook VVD en PvdA zijn blij met het voorstel. Kerim Iskender (PvdA) wilde wel weten hoe er gemeten wordt dat de veiligheid daadwerkelijk verbetert. “Omdat er sprake is van een samenspel van maatregelen van politie, burgemeester en gemeente, is dat moeilijk te bepalen”, gaf de wethouder toe. Hij zal de raad daarover in de halfjaarlijkse rapportage Veiligheidsplan informeren.
Volgens Ulysse Ellian (VVD) heeft Connexxion het college een beetje in de tang gehad. “Keer op keer weigerde Connexxion iets te doen. Uiteindelijk is een deel betaald door de gemeente”, aldus Ellian. Huis antwoordde dat het van meet af aan duidelijk was dat de tariefverhoging er zou komen, maar dat Connexxion de verhoging niet wilde besteden aan veiligheid. Daarop stelde het college dat de verhoging dan niet door zou gaan. “Toen wilde Connexxion wel”, aldus Huis.

Geplaatst in Almere DEZE WEEK op 20 juli 2016

Veel vragen van raad over Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

STAD CENTRUM – De raad had afgelopen donderdag zoveel opmerkingen en vragen over het agendaverzoek Versterking samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van het college, dat het onderwerp volgende week opnieuw geagendeerd wordt.

32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam werken in de MRA samen aan ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en verkeer en vervoer. Het college vraagt zich af hoe de raad aankijkt tegen deze samenwerking.
”Amsterdam is wereldwijd een uitstekend merk. Het is mooi dat je daarvan kunt profiteren”, zei Marcel Bakker (Leefbaar Almere). Ook de VVD, D66 en de ChristenUnie zijn voorstander van de samenwerking. De laatste partij plaatste echter wel een kanttekening bij het feit dat er gestopt wordt als Amsterdam de samenwerking opzegt. Volgens Willem Boutkan (PVV) levert de samenwerking met de hoofdstad weinig op. “Het is wel duidelijk wie de broek aan heeft.” Ook Johan de Leeuw (AP/OPA) is niet onverdeeld positief. Hij ziet een gelijkenis tussen de MRA en de Europese Unie. Bij beide gaat het om ongelijke spelers. Wethouder Mark Pol vindt deze vergelijking niet helemaal terecht. “De MRA legt toch geen wet- en regelgeving op, die je als gemeente moet uitvoeren? Dat is echt niet het geval”, aldus Pol. Volgens hem groeit Amsterdam heel hard. “Het zou gek zijn als je daar niet op een of andere manier van profiteert.” Pol doelt onder meer op de groei van het toerisme in Amsterdam, dat een kans biedt voor Almere.
De VVD, SP en Leefbaar Almere zijn kritisch over het feit dat ze weinig terug zien van de MRA op lokaal niveau. Zij vinden het belangrijk om dat wat op de MRA-agenda staat, door te vertalen naar de beleidsagenda van de gemeente. De wethouder geeft toe dat dit op sommige momenten beter kan.
Volgende week wordt er verder gepraat over dit onderwerp.

Artikel geplaatst op www.almeredezeweek.nl op 11 juli 2016

Merendeel raad blij met uitleg van college over Utopiaeiland en Haddock

STAD CENTRUM – Het grootste deel van de gemeenteraad was afgelopen donderdag positief over de toelichting van het college om enkele tientallen woningen op Utopiaeiland te realiseren. Dat gold ook voor de toelichting over het afwijzen van de visie van Philippe van Thiel, eigenaar van Haddock.

Op verzoek van de PvdA gaf het college uitleg over de concrete kaders die worden gehanteerd voor woningbouw op het Utopiaeiland in het kader van de ‘showcase Growing Green Cities’. Het gaat hier om woningen die tijdelijk een functie hebben, maar uiteindelijk weer verdwijnen. PvdA-wethouder Tjeerd Herrema gaf aan dat het college al vanaf 2012 met Haddock in gesprek is. “Dat alles raakte in versnelling toen de eigenaar met een plan voor gebiedsontwikkeling kwam”, aldus de wethouder. “Haddock wilde een woontoren van 23 lagen op het Utopiaeiland realiseren, een plan dat niet conform de afspraken met bewoners van de Filmwijk was”, liet Herrema weten. “Het moet helder zijn, het plan dat er lag, kon niet”. Toon van Dijk (PVV) verweet de PvdA aan stemmingmakerij te doen. “Die 23 lagen hoogbouw waren geen vaststaand gegeven. Het had ook iets anders kunnen zijn.” Herrema gaf toe dat de kaders scherper gesteld hadden moeten worden. Hij benadrukte dat gebiedsontwikkeling en hoe een stadswijk neergezet kan worden, geen taak van een ondernemer is, maar een publieke taak.
Jan Lems (D66) toonde zich verheugd dat de wethouder en de eigenaar van Haddock weer met elkaar in gesprek zijn. Ook Ellentrees Müller (VVD) was blij met de helderheid. Johan van der Kroef (CDA) was opgelucht dat de showcase kleinschalig is, maar zei het jammer te blijven vinden dat bij Haddock verkeerde verwachtingen zijn gewekt.
De PvdA vond het voorstel daarmee voldoende besproken en zal geen motie indienen.

Artikel geplaatst op 11 juli 2016 op www.almeredezeweek.nl

College praat raad bij over veranderingen Floriade

STAD CENTRUM – Wethouder Tjeerd Herrema en Mark Pol consulteerden afgelopen donderdagavond de gemeenteraad tijdens de behandeling van het agendavoorstel Raadsconsultatie Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV.

Het college wil weten wat de raad vindt van een aantal veranderingen in het Floriade-dossier. Een van de herzieningen is dat de gemeente zal optreden als financier van de Floriade BV en een lening van 30 miljoen verstrekt. Wethouder Mark Pol is tot nu toe de enige aandeelhouder. Behalve de gemeente kunnen er ook nog andere aandeelhouders toetreden, zoals bijvoorbeeld overheden, die meer zeggenschap willen of commerciële partijen, die later een positie krijgen in de ontwikkeling van het gebied. Door meerdere aandeelhouders wordt de basis van het evenement verbreed en worden risico’s gespreid.
Een andere verandering is dat er een avondprogramma wordt toegevoegd en dat culturele instellingen kunnen beslissen of ze hieraan willen meedoen. Uitgangspunt is dat de kans op meer bezoeken toeneemt. De PVV vraagt zich af welk onderzoek hieraan ten grondslag ligt. De partij heeft uitgezocht dat het aantal bezoekers dat meer dan een keer een Floriade bezocht slechts 10 tot 13 procent is. Herrema geeft toe dat er uitgegaan is van aannames. De ChristenUnie vindt uitgaan van niet getoetste aannames een risico. GroenLinks vraagt zich af wat er gebeurt als de aannames niet werken.
Wethouder Pol heeft een prognose gemaakt, waarin de BV een maximum van 25 miljoen nodig heeft. Om te voorkomen dat de BV buiten de kaders treedt, zal er ieder jaar een liquiditeitsprognose opgesteld worden. Pol verzekert de raad dat commissarissen toezicht zullen houden. “Alle stukken zullen ter goedkeuring worden voorgelegd. We moeten blijven monitoren, we moeten scherp blijven.” D66 vindt daarmee dat de risico’s voldoende afgedekt zijn. De SP en de PVV denken erover om een motie of een amendement in te dienen.

Artikel geplaatst op almeredezeweek.nl (01 juli 2016)

Raad sterk verdeeld over onteigening camping Waterhout

STAD CENTRUM – De gemeenteraad was afgelopen donderdagavond sterk verdeeld in zijn mening over het voorstel van het college om de administratieve onteigeningsprocedure voor het zuidelijk deel van camping Waterhout op te starten.

De gemeente en de campingeigenaren voeren een harde strijd om de toekomst van de camping, omdat op die plek in 2022 de Floriade wordt gehouden. Daarnaast wordt de A6 uitgebreid. De bezwaren die de camping had aangetekend tegen de aanleg van een aantal nieuwe wegen zijn inmiddels door de Raad van State van tafel geveegd.
Marcel Benard (ChristenUnie) vindt het besluit voor een onteigeningsprocedure ‘heftig’, omdat het recht op eigendom een heel basaal recht is. “Toch vind ik het terecht dat de procedure opgestart wordt, omdat de verbreding van de A6 in het algemeen belang is”, aldus Benard. Hij hoopt op een oplossing die recht doet aan alle belanghebbenden. Johan van der Kroef (CDA) had gehoopt dat de wethouder en de camping overeenstemming bereikt zouden hebben. Volgens René Dekker (AP/OPA) zijn er alleen maar verliezers.
Wethouder Herrema verzekert de raad dat de pogingen om er toch nog samen uit te komen met de camping doorgaan, nu met een onafhankelijke voorzitter erbij. Hij spreekt de wens uit dat er uiteindelijk twee winnaars zullen zijn.
Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) stemde eerder tegen onteigening en blijkt ook nu geen voorstander. Zij vraagt zich af waarom er niet eerder met onteigening is begonnen. In het voorstel van het college staat dat tijdige levering van de gronden aan Rijkswaterstaat van belang is voor een goede ontsluiting van de Floriade in 2022 en de toekomstige stadswijk na 2022. Nu is er het risico dat de deadline – 1 augustus 2018- niet zal worden gehaald en dat de gemeente een boete hiervoor krijgt.
Wat de VVD, D66, PvdA en Leefbaar Almere betreft mag de procedure tot onteigening opgestart worden. “De verbreding van de A6 betekent veel voor bewoners en voor de economische ontwikkeling”, zegt Ciska van Rijn (PvdA).
Volgens Toon van Dijk (PVV) is het ‘lariekoek’ om het wegennet erbij te slepen en moest de camping weg om plaats te maken voor de Floriade. Herrema vindt dat de PVV een verkeerde voorstelling van zaken geeft door “dat voortdurend te roepen”. Volgens de wethouder gaat het om de verbreding van de A6.
“We leven in twee werkelijkheden. Van een wegennet is nooit sprake geweest”, zegt Van Dijk. Hij blijft bij zijn standpunt dat het wel degelijk om de Floriade gaat. Ook Willy-Anne van der Heijden is die mening toegedaan.
Nu alle raadsleden hun mening gegeven hebben, kan het voorstel voorgedragen worden voor besluitvorming.

Artikel geplaatst op www.almeredezeweek.nl