Maandelijks archief: juni 2016

Ligplaatstarieven vast voor één jaar

STAD CENTRUM – De gemeenteraad was er afgelopen donderdag snel uit. Unaniem stemden alle partijen voor het amendement van D66, PvdA, PVV en VVD om de huidige tarieven voor ligplaatsen van vaartuigen voor één jaar in stand te houden en niet voor een periode van tien jaar.
Ligplaatsen voor vaartuigen zijn producten die het algemeen belang dienen. Het gaat dan om passantenplaatsen, vaste ligplaatsen en bedrijfsligplaatsen. Ook het ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) voor bedrijfsafval, parkeergarages en -terreinen, en het (gratis) parkeren van fietsen vallen daaronder. Te hoge kosten hiervoor kunnen een ongewenst effect hebben. Het College stelde daarom eerder aan de raad voor om de tarieven hiervoor niet te verhogen. Op die manier is en blijft Almere een aantrekkelijke gemeente.
D66, PvdA, PVV en VVD willen echter dat onderzocht wordt of de ligplaatsen door private partijen geëxploiteerd kunnen worden. Omdat dit onderzoek tijd nodig heeft, willen de partijen de uitkomsten van het onderzoek afwachten voordat ze een besluit nemen om de tarieven voor ligplaatsen voor een langere periode vast te stellen.
“Vorige week is het raadsvoorstel besproken en ging de discussie over het wel of niet exploiteren van de ligplaatsen in de gemeente voor de komende tien jaar. Omdat het College aangaf ermee bezig te zijn en na de zomer met ideeën te komen, dachten wij, we maken er één jaar van”, licht Jan Lems (D66) het voorstel toe. Wethouder Frits Huis vertelt dat het College positief is over het amendement. “We onderzoeken wat er moet gebeuren met de Havenkom in Almere. Dat onderzoek wordt uitgestrekt over heel Almere.” Nico de Jonge (AP/OPA) vraagt zich af het standaardbedrag van 50.000 euro ook voor dit onderzoek geldt. Huis zegt toe zaken zo sober mogelijk in kaart te brengen. Het onderwerp komt volgende week terug op de agenda voor besluitvorming.

Artikel geplaatst in Almere DEZE WEEK op 28 juni 2016

Er zijn nog geen reacties

“Wij zijn bankje aan het spelen” Gemeente leent Floriade BV 30 miljoen

“Wij zijn een lener van geld, via ons kan het goedkoper. Maar je hoeft als gemeente niet overal borg voor te staan. Want wat als het rentepercentage weer stijgt?” zegt Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) tijdens de Politieke Markt op donderdag 23 juni. Vanavond staat het voorstel Raadsconsultatie Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV op de agenda. Het college wil weten wat de raad vindt van een aantal veranderingen in het ‘Floriade-dossier’.

Van der Heijden is kritisch over het plan van het college om op te treden als financier van de Floriade BV en een lening van 30 miljoen euro te geven. De keuze van het college hangt samen met de lage rentepercentages die de gemeente in rekening kan brengen, hetgeen kosten bespaart.
GroenLinks krijgt steun van andere partijen. “De risico’s komen zo bij de gemeente te liggen, die stelt zich garant voor de tekorten van de BV. We zijn bankje aan het spelen. Het is een schande!”  roept Toon van Dijk (PVV). Ook de ChristenUnie heeft twijfels. “Moeten we dat niet beschouwen als een vergroting van het risico?” vraagt Marcel Benard. “Inderdaad, kan dat niet bij de bank? Een lening van 30 miljoen”, vindt ook Nico van Duijn (Leefbaar Almere).

Een andere wijziging is dat er gebruikgemaakt zal worden van een aantal bestaande budgetten, zo vertelt wethouder Tjeerd Herrema. Ook hierover laten partijen zich kritisch uit. “Een half miljoen dat uit het cultuurbudget gehaald wordt, dat vinden we eigenlijk niet kunnen”, zegt René Dekker (AP/OPA). Ook Ellentrees Müller (VVD) vindt de bekostiging uit de reguliere programmering vreemd. Volgens D66 en GroenLinks gaat dit ten koste van  reguliere activiteiten.  

Nog een verandering is het avondprogramma, dat de Floriade BV aan de Floriade wil toevoegen. Hierdoor nemen de kansen op meer bezoekers toe. Oorspronkelijk werd uitgegaan van 2 miljoen bezoekers, maar het college heeft dit aantal verhoogd met nog eens 160.000. “Je kunt je afvragen hoe realistisch dit is. Kijk naar het Rijksmuseum dat  2,3 miljoen bezoekers per jaar heeft”, aldus Marcel Benard.

De raad laat ook positieve geluiden horen. Nico van Duijn complimenteert het college en zegt het logisch te vinden dat er veel gewijzigd is. “We gaan een andere fase in, van zakelijkheid, snelheid, meters maken. Daarvoor is een ander soort mensen nodig. Mensen die snel kunnen opereren. De gemeente is daar geen kampioen in.” Ciska van Rijn (PvdA) is tevreden over de ambitie om 200 inwoners van Almere met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen door de Floriade. Johan van der Kroef (CDA) is “razend enthousiast” en geeft aan de BV er zo spoedig mogelijk moet komen.

Aan het eind van de bijeenkomst is er geen tijd meer voor de wethouder om antwoord te geven op de vragen van de raad. Volgende week komt de Floriade terug op de agenda.

Besluit over afvalbeleid uitgesteld

 

STAD CENTRUM – Het raadsvoorstel ‘Almere stad zonder afval’ en het initiatiefvoorstel ‘Afval scheiden loont echt’ van Martine van Bemmel (D66) zijn afgelopen donderdag in de gemeenteraad nog niet in stemming gebracht.
Op initiatief van Marco de Kat (Leefbaar Almere) wordt met name het voorstel van D66 opnieuw geagendeerd, omdat het onvoldoende besproken is. Wethouder Frits Huis vertelde donderdag dat in Haven bij negen appartementencomplexen een pilot is gestart, waarbij vlak voor de flats inzameldepots zijn geplaatst. In korte tijd is aanzienlijk minder restafval ontstaan. “Wij voeren een intensieve communicatiecampagne in combinatie met kennisoverdracht en maatregelen”, zei de wethouder. “De resultaten zijn bemoedigend. In 2017 zal er een tussenevaluatie gehouden worden. Als blijkt dat het werkt, wordt dit verder uitgerold in de stad.”
Huis gelooft in persoonlijke motivatie en bewustwording van mensen. “Tachtig procent van de inwoners scheidt het afval uit overtuiging, niet vanwege financiële prikkels.” Dat laatste is wel terug te vinden in het initiatiefvoorstel ‘Afval scheiden loont echt’ van Van Bemmel, ook wel DIFTAR genoemd. Uitgangspunt hiervan is dat bewoners die weinig restafval aanbieden, beloond worden met een lagere rekening.
CDA en SP steunen het beleid van het college. Ook René Dekker (AP/OPA) zegt enthousiast te zijn geworden over de hoogbouw. GroenLinks vindt het initiatief van D66 mooi, maar volgens de partij is tariefdifferentiatie op dit moment nog niet aan de orde. De PvdA vindt DIFTAR op dit moment niet rijp genoeg.
Marcel Benard (ChristenUnie) sprak zijn waardering uit voor het voorstel van D66, maar het voorstel van het college ondersteunt hij niet. Paul van der Starre (VVD) betwijfelt of een intrinsieke hoge motivatie tot gedragsverandering leidt. Hij denkt dat juist een prikkel als DIFTAR nodig is om de doelstelling van 50 kg restafval per inwoner te halen. Marco de Kat (Leefbaar Almere) daarentegen gelooft niet in financiële prikkels.

Artikel geplaatst op: 22 juni 2016 in Almere DEZE WEEK

Raad tilt niet zwaar aan gebrek communicatie Windmolenpark

STAD CENTRUM – Het plaatsen van enorme windmolens in de bocht van de A27 gaat door. Een motie van raadslid Rutger Hengstman (VVD) om de verantwoordelijk wethouder ter verantwoording te roepen omdat hij onvoldoende communiceert met de raad, haalde het donderdagavond tijdens de Politieke Markt niet.
De VVD kreeg steun van de PVV en van de eenmansfractie Eekhuis. De overige partijen stemden tegen en daarmee werd de motie verworpen en kan de bouw doorgaan. Hengstman stelde in zijn motie dat het plaatsen van enorme windmolens dicht bij de bebouwing van stedelijk gebied voor Almere en de Almeerse bevolking volstrekt onwenselijk is. Tijdens het debat riep Hengstman wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) ter verantwoording. “De gemeenteraad zou op de hoogte worden gehouden en dat is niet gebeurd. Het blijkt dat de wethouder op eigen houtje afspraken heeft gemaakt over het plaatsen van molens op ons grondgebied in de bocht van de A27. Dat is een kwalijke zaak”, aldus Hengstman. Herrema geeft toe dat de informatie met de raad gedeeld had moeten worden, maar dat in de overgang van de bestuurders (toen wethouder Henk Mulder vertrok) dit tussen wal en schip gevallen is. Volgens de wethouder is het windmolenpark een zaak van het Rijk en hebben de raad en het college geen formele bevoegdheden in dezen. Hij benadrukt dat er wel invloed uitgeoefend kan worden, omdat een deel van de windmolens op Almeers grondgebied komt te staan. “Er is nu sprake van gebiedsontwikkeling, hetgeen veel mogelijkheden biedt. Als we dit niet gedaan hadden, zouden we tientallen miljoenen hebben laten liggen.” Hengstman is niet overtuigd. Hij vindt dat de wethouder de grond heeft weggegeven, zonder naar de raad te gaan. Frans Mulckhuijse (SP) is het met Herrema eens en vraagt zich af hoe de wethouder garandeert dat een dergelijke situatie in de toekomst niet weer gebeurt.
Het windmolenpark met 200 molens moet in 2020 klaar zijn en zal tot stand komen door de bouw van nieuwe turbines en de sanering van bestaande windmolens.

Artikel geplaatst in Almere DEZE WEEK op: 1 juni 2016