Maandelijks archief: mei 2016

Veel vragen en twijfels bij afvalplan D66

STAD CENTRUM – Het initiatiefvoorstel ‘Afval scheiden loont echt’ van Martine van Bemmel (D66) kon afgelopen donderdagavond op weinig bijval rekenen in de gemeenteraad. Kern van het voorstel is om inwoners die weinig restafval aanbieden, te belonen.

Met deze methode, ook wel DIFTAR genoemd, worden huishoudens die weinig restafval aanbieden beloond met een lagere rekening. Het doel is om inwoners te stimuleren hun afval (nog) beter te scheiden. Alhoewel de raad positief is over de intentie van Van Bemmel haar voorstel, zijn er nog veel vragen en twijfels, met name over de praktische haalbaarheid. Zo is de CDA-fractie bang dat mensen hun afval elders zullen dumpen. Marco de Kat (Leefbaar Almere) vond het plan maar niks. “Wij geloven niet in gedragsverandering van mensen, ook al gebeurt dat elders wel”. Volgens Hassan Buyatui (PvdA) zijn Zoetermeer, Amersfoort en Zwolle inmiddels al gestopt met DIFTAR. Rutger Hengstham (VVD) vroeg zich af hoe het met de privacy van de inwoners zit, als er in de afvalbak een chip geplaatst wordt, waarmee bijgehouden wordt hoe vaak deze geleegd wordt. Roelie Bosch (ChristenUnie) was wel positief en vindt het de moeite waard om het voorstel een jaar uit te proberen. De PVV heeft het idee dat het voorstel gebaseerd is op het feit dat de beleidsdoelstellingen niet behaald zijn. Volgens Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) stagneert het scheiden van afval en komt het College daarom volgende week met aanscherping van het beleid. Wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) bevestigde dat binnenkort een collegevoorstel Almere zonder afval wordt geagendeerd. Hij vindt dat de doelstelling om het restafval te reduceren tot 50 kg per inwoner in eerste instantie zonder DIFTAR bereikt moet worden.
Het onderwerp komt binnenkort opnieuw op de agenda, omdat nog niet alle vragen van de raad zijn beantwoord. De kans op invoering van het systeem lijkt evenwel klein.

Artikel geplaatst op: 20 mei 2016 – 09:41 in Almere DEZE WEEK

PVV alleen in kritiek tijdens debat Floriade

Afgelopen donderdag vond op initiatief van de PVV een debat over de Floriade plaats. Centrale vraag was of wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) de regie wel in handen heeft.

“Bij het aantreden van deze wethouder heeft de PVV voorgesteld om het dossier Floriade bij een andere collega onder te brengen, omdat er twijfels waren”, zegt Toon van Dijk.
De fractievoorzitter van de PVV heeft zich zichtbaar goed voorbereid. Hij praat zonder aarzeling en komt zelfverzekerd over. Van Dijk is van mening dat de onderhandelingen met camping Waterhout, restaurant Atlantis en jachthaven Haddock in de openbaarheid gevoerd moeten worden. Herrema ziet dat niet zitten. De wethouder krijgt bijval van burgemeester Franc Weerwind, die vindt dat bestuurlijke zaken in vertrouwelijkheid moeten en zullen plaatsvinden.
“Het is een spannend jaar voor de ondernemers, er ligt zelfs een onteigeningsbrief op de mat. Het Floriadegebied moet op tijd aan Rijkswaterstaat geleverd worden. De uitvoeringsfase is gestart”, zegt Herrema. Na een weifelende introductie, waarin hij af en toe hapert, lijkt hij zich te hervatten en zegt stellig dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met de ondernemers. “Maar we hebben ook te maken met het publiek belang. En daar hoor ik u niet over praten. Daar sta ik voor en ik verwacht de PVV aan mijn zijde als het gaat om dat publiek belang.”
Van Dijk lijkt niet onder de indruk van de woorden van de wethouder. “Ik denk dat de democratische besluitvorming in deze stad gediend is met transparantie”, oordeelt hij. “Zaken zijn niet duidelijk. Hoe kan het dat de camping in de veronderstelling is geraakt dat er mogelijkheden waren tot inpassing in het Floriadegebied? En dat de wethouder zegt dat dit niet zo is?” Herrema antwoordt dat hij meerdere malen aan de camping kenbaar heeft gemaakt dat inpassing niet mogelijk is en dat er nu een goede plek elders in de stad is gevonden.
Herrema krijgt steun van Jan Lems (D66), die zich eraan ergert dat de PVV continu bezig is om de onderhandelingspositie onderuit te halen. “Er is geen twijfel over de regie van de wethouder”, zo steekt Lems de wethouder een hart onder de riem.
De raad, die in een eerder stadium positief was over het feit dat de PVV de Floriade agendeerde, steunt Van Dijk niet. De grootste fractie staat er vanavond alleen voor.

 

Moties Floriade: te vroeg, te laat, overbodig

Drukkend warm is het in de zaal waar op 12 mei de Politieke Markt plaatsvindt. Op de deur hangt het bordje

I.v.m. een defect in de koelinstallatie zijn de kamers erg warm Excuses voor het ongemak!

Gelukkig wordt het ongemak deels verholpen door de ijsjes en flesjes water die aan het  begin van de bijeenkomst worden uitgedeeld. Het kán in Almere!

Vanavond staan er twee moties van de PVV op de agenda.
In de eerste motie Planschade Floriade valt te lezen dat de wethouder geen voorziening in de begroting van de Floriade heeft getroffen voor het geval er planschadeclaims worden ingediend en toegewezen. De PVV roept het college op om dat wel te doen.
De raad stemt niet in met de motie. Volgens Johan van der Kroef (CDA) is er een uitgebreide risicoanalyse geleverd. “Wij steunen daarom het idee niet.” Marco de Kat (Leefbaar Almere), Jan Lems (D66) en Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) sluiten zich bij het CDA aan. René Dekker (AP/OPA) vindt het voorstel “op zich prima”, maar vraagt zich af hoe groot de kans op planschade is. Volgens Ellentrees Müller (VVD) is de motie wat voorbarig en overbodig. Ook Marcel Benard (ChristenUnie) en John van der Pauw (PvdA) vinden het niet het juiste moment voor dit voorstel.
“Er kan wel sprake zijn van eventuele inkomensschade”, antwoordt wethouder Tjeerd Herrema (PvdA), “maar planschade is niet aan de orde. Die kan wel ontstaan als je het bestemmingsplan wijzigt. Dat speelt met name wanneer een woonwijk gaat ontstaan.” Van Dijk antwoordt dat de motie er is omdat diverse bewoners in februari hebben aangegeven zich te verenigen en eventueel een planschadeclaim in te dienen.
“Waarschijnlijk is dit inderdaad niet helemaal het goede moment”, geeft Van Dijk toe. “Ik ga met de fractie in overleg of er op de motie in gewijzigde vorm wordt teruggekomen.”

De tweede motie Onteigening heeft betrekking op de volgordelijkheid van de onderhandelingen met camping Waterhout en het starten van de onteigeningsprocedure. Volgens de PVV kan de raad ingezet worden als drukmiddel in de onderhandelingen, omdat de wethouder onteigeningsvoorstellen aan de raad voorlegt  vóórdat de onderhandelingen met de camping zijn afgerond.  De PVV stelt voor om eerst de onderhandelingen af te ronden en daarna eventuele onteigeningsvoorstellen aan de raad voor te leggen.
“Voorzitter, vandaag heb ik van de camping een brief gekregen waarin staat dat ze mogen blijven zitten. Ik begrijp er nu niets meer van…” Van Dijk heeft het over de brief die de raad vlak voor de Politieke Markt kreeg van de eigenaar van camping Waterhout. In deze brief staat dat de camping de plannen van de gemeente wel ziet zitten en vóór inpassing in het Floriadegebied is.
“Het aanbod dat er lag is door de camping niet geaccepteerd”, antwoordt de wethouder. “Verder wil ik er niet op in gaan.” Wat de motie betreft geeft de wethouder aan dat je soms het een moet doen en het ander niet kunt laten. “In ieder geval moet een deel van de grond aan Rijkswaterstaat voor het wegennet geleverd worden. Wij onderhandelen wel en vervolgens zetten we ook de route in, mocht dat onderhandelen niet tot een succes leiden. Als je niet op tijd start, ben je te laat.” Herrema zegt toe de raad tijdens een informatiebijeenkomst volgende week uitvoeriger te zullen informeren. “De raad kreeg vandaag pas een uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst over de Floriade”, zegt Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) “Dat is erg kort dag!” Van Dijk vindt het vreemd dat de raad, buiten het zicht van de mensen in de stad, wordt geïnformeerd.
Ook deze motie krijgt geen steun van de raad. Volgens Van der Pauw geeft het voorstel de gesprekspartners alle ruimte om nooit tot overeenstemming te komen. “Zo wordt het algemeen belang ondergeschikt gemaakt aan individueel belang.” Lems vindt dat de wethouder duidelijk is. Van der Kroef laat weten onteigening een zwaar middel te vinden. “Dat moet je niet zomaar nemen. Je moet steeds in gesprek blijven.” Maar de CDA-fractie wil niet het risico nemen niet op tijd klaar te zijn. “We willen dat het proces ingegaan wordt. Tegelijkertijd zijn we wel verheugd over de brief van de camping! Die biedt misschien een opening. Dat is beter dan onteigening.” Van der Pauw merkt fijntjes op dat als er dan toch van die blije berichten zijn, de motie niet meer nodig is. “Van der Pauw heeft gelijk, dat komt niet vaak voor”, zegt Van Dijk. Hij zal de motie aanhouden en met zijn fractie overleggen.

Volgende week vindt er op initiatief van de PVV een debat plaats over de Floriade. De centrale vraag van dit debat is of de wethouder de regie wel in handen heeft.