Maandelijks archief: maart 2015

Geen casuïstiek, maar toch…

Donderdagavond 19 maart staat het Actieprogramma Veiligheid 2015 – 2018 op de agenda van de Politieke Markt in Almere en wordt de voortgangsrapportage van de tweede helft van 2014 besproken. Ook de politie en het Openbaar Ministerie zijn er.

Er is goed nieuws: de totale criminaliteit in Almere is in 2014 met 12 procent gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Belangrijke oorzaak hiervan is een afname van het aantal woninginbraken. Daarentegen neemt de woonoverlast toe.

Leefbaar Almere, Almere Partij (OPA), PVV, GroenLinks, SP, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdA en D66 zijn unaniem positief over het rapport en complimenteren burgemeester, politie en inwoners, die de wijk veiliger proberen te maken. Annemarie Jorritsma is blij met de positieve reacties van de raad.

Jessica Kips (GroenLinks) spreekt haar bezorgdheid uit over het Walt Disneyplantsoen, waar meerdere incidenten zijn geweest. Zo zijn er ruiten ingegooid van een supermarkt en een wijkcentrum en is het wijkpreventieteam bedreigd. Johan van der Kroef (CDA) meldt dat het ook op de Jacques Brelweg niet rustig is: bewoners vertelden hem over woonoverlast. Ondanks dat de voorzitter op dat moment ingrijpt en zegt dat het niet de bedoeling is om tijdens de Politieke Markt ‘casuïstiek’ te bespreken, heeft ook Ulysse Ellian (VVD) vragen over het Walt Disneyplantsoen. “Er is cameratoezicht aangevraagd en ik vraag me af of dat ook daadwerkelijk zal plaatsvinden”, aldus Ellian. Jorritsma geeft toe dat het er al een tijdje onrustig is. Het buurtpreventieteam kan zijn werk niet doen, omdat er sprake is van een onveilige omgeving. “Daarom wordt het werk overgenomen door de politie”, zegt Jorritsma.  John Ebbink van de politie vertelt dat het hier om een ernstige zaak gaat – er is sprake van bedreiging van het buurtpreventieteam. “Het Walt Disneyplantsoen heeft momenteel de hoogste prioriteit, er wordt intensief onderzoek gedaan”, aldus Ebbink. Kips beklemtoont dat mensen thuis zitten en de straat niet meer op durven. “Het is gewoon heel ernstig”, bevestigt Jorritsma. “Maar we moeten een aantal dingen goed voorbereiden. Daar zijn we nu mee bezig.”
Het is nog niet bekend wanneer de camera’s precies geplaatst worden.

 

Misselijk

Als ouders van een vijftienjarige dochter hebben we een afspraak met haar lerares wiskunde voor een kort gesprekje. Bij binnenkomst meldt de vrouw dat ze zich niet helemaal goed voelt, ze is al de hele dag misselijk.
Tijdens het gesprek zie ik haar af en toe slikken – het lijkt alsof ze kokhalst – en ik vraag of het gaat. Ze zegt dat ze het gevoel heeft dat ze moet braken.
“Misschien moet je die prullenbak die daar staat naast je zetten”, stel ik voor. Ik zit inmiddels op het puntje van mijn stoel, klaar om weg te sprinten. Ook mijn echtgenoot ziet het blijkbaar niet zitten om nog langer een beroep op haar te doen en zegt: “We ronden het af, dan gaan wij naar huis en kun jij gaan braken.”
Als we weggaan, zie ik dat ze snel de prullenbak naast zich zet.

Warboel

Een chaotische bijeenkomst is het donderdag 5 maart tijdens de Poltieke Markt. Op de agenda staat het onderwerp sociale cohesie, ingediend door de fracties van PvdA, D66 en SP. Aanleiding daarvoor is een aantal incidenten in Almere, waarbij moslims slachtoffer zijn geworden van discriminerend geweld.

Nadat een inspreker zijn betoog heeft voorgelezen, licht Kerim Iskender (PvdA) het voorstel toe. “Het gaat ons om discriminatie in brede zin. Iedereen kan slachtoffer worden. Wat ons betreft moet er een goed lokaal antidiscriminatiebeleid zijn. Daarom hebben we het college uitgenodigd om het discriminatiebeleid toe te lichten.”

“De indieners vragen zich af hoe sterk onze sociale cohesie is”, reageert Annemarie Jorritsma. Zij vindt dat er voldoende veerkracht is. Tegelijkertijd erkent ze dat er wel degelijk voorvallen zijn en dat er ook een toename van aangiftes is, die vooral wordt veroorzaakt door een hogere meldingsbereidheid. “Het is niet gemakkelijk om zaken rond te krijgen, zeker niet als het gaat om een-op-een discriminatie”, benadrukt de burgemeester. Ook vertelt ze geluiden uit horeca te horen die haar enigszins zorgen baren. “Mensen met een islamitische achtergrond en blonde meisjes met korte rokjes, beide worden uitgescholden. Dat kan niet!”

Ulysse Elian (VVD) geeft aan moeite te hebben met voorstel. “De indieners stellen een algemene vraag op basis van incidenten waar moslims slachtoffer van zijn. Maar waar gaat het nu eigenlijk om?” Volgens Elian is het bij genoemde incidenten niet duidelijk of er sprake is van een discriminatoir karakter. “De politie doet nog onderzoek, laten we dat eerst afwachten.” Hij vindt de agendering niet verstandig: dat zaait angst en verdeeldheid. Jessica Kips (GroenLinks) is juist blij met het voorstel om discriminatie in brede zin te bekijken. “Als gemeenteraad hebben we een verantwoordelijkheid. We moeten streven naar een absolute discriminatievrije gemeente.” Bas Malotaux (CDA) maakt zich zorgen over discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens Toon van Dijk (PVV) is er sprake van een wereldwijde bedreiging van iedereen en alles wat niet islamitisch is. “In januari vielen er wereldwijd 3998 doden door islamitisch geweld. Joden kunnen zich niet meer veilig met keppels op straat tonen, Wilders is al 10 jaar niet meer zonder beveiliging.” Volgens hem moet de vraagstelling zijn hoe ervoor gezorgd kan worden dat álle geloven zich vrij voelen. Hij zegt dat de cohesie pas terugkeert als er geen islam meer is. René Dekker (Almere Partij/OPA) geeft te kennen de zorgen van de indieners te delen. “Het is alleen jammer dat het op dit tijdstip gebeurt, nu we voor de verkiezingen staan. Discriminatie van ouderen was waarschijnlijk niet op de agenda geplaatst.” Marco de Kat (Leefbaar Almere) vindt het een vrij lastig onderwerp. “Voor ons is iedereen lief of vervelend. Ik begreep ook niets van het agendavoorstel. Politici zijn er niet om sociale cohesie te regelen, dat moeten mensen zelf doen.“ Roelie Bosch (ChristenUnie) vindt juist dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft. Iskender haakt daarop in. “Wij willen een antidiscriminatiebeleid. Dat hebben we niet en de gemeente zou daarin een voorbeeldfunctie moeten hebben.”
“Ik begrijp er nu niks meer van”, merkt Elian op. “Eerst wordt gezegd dat discriminatie op basis van incidenten het probleem is. En nu wordt er ineens gesproken over antidiscriminatiebeleid. Dat is iets anders!” Van Dijk is het daarmee eens. Ook hem lijkt het beter om eerst te wachten tot het onderzoek naar een van de incidenten is afgerond voordat er bepaald kan worden of er sprake is van discriminatie tegen moslims. Maar volgens Stuivenberg (SP) is dit geen issue. “Datgene wat plaatsgevonden heeft, is voldoende om erover na te denken.” Lems is verbaasd dat Van Dijk nu zo vasthoudt aan feiten achter de komma, terwijl “de PVV normaliter olie op het vuur gooit om onrustgevoelens te versterken”. Kips bemerkt polarisatie in de raad en vindt dat niet zinvol.

“Ik heb het gevoel dat we doen wat we moeten doen”, zegt de burgemeester. “Vrijwel alle islaminwoners zijn net zo boos als wij.” Zij vindt de islam niet slecht, maar “een aantal geweldadige elementen moet uit islamgemeenschap gesneden worden.” Ze berispt Van Dijk voor het feit dat hij in algemene termen over de islam spreekt. “Of de burgemeester heeft het verkeerd begrepen of de burgemeester heeft niet goed geluisterd. Ik heb het over alle mensen, die hier vrij moeten kunnen wonen. Dus ook moslims”, reageert Van Dijk. “En de islam is géén religie”, zegt hij dwingend. “De islam is wél een religie”, dreint Jorritsma.

Iskender vindt dat de bijeenkomst niet helemaal de bijeenkomst geworden is zoals de indieners het gewild hadden. Volgens hem is er geen antidiscriminatiebeleidsplan in Almere. “Waarschijnlijk komen we met een motie”, zegt hij. Elian geeft aan het nu helemaal niet meer te weten. “Dus het gaat om het maken van beleid voor incidenten?” Iskender vindt dit een flauwe opmerking. “Het gaat om discriminatie breed, daar willen we graag actie op.”

Na deze woordenbrei, blijf ik verward achter. Waarom heeft deze bijeenkomst überhaupt plaatsgevonden? De discussie heeft niets wezenlijks  opgeleverd, behalve dan dat de raadsleden en burgemeester hun mening geëtaleerd hebben. Ik ben benieuwd of de indieners terugkomen met een motie. Geen idee of ik dan nog zin heb om erbij te zijn.

Impressie Politieke Markt Almere (4)

Vanaf eind 2009 tot 2011 bezoek ik de Politieke Markt in Almere en schrijf ik nieuwsberichten voor Almere Vandaag. Vanaf 2012 publiceer ik erover op mijn blog.

Op 20 november 2014 praat ik na afloop van de Politieke Markt met een bezoeker over het raadsvoorstel Floriade. Volgens hem is het nog niet zeker of de Floriade wel doorgaat. Hij vertelt dat Leefbaar Almere waarschijnlijk tegen de Floriade is, maar dat er tussen wethouders afspraken zijn gemaakt (ik geef jou dit, dan krijg ik van jou dat). De bezoeker acht het daarom niet waarschijnlijk dat Leefbaar tegen de Floriade stemt.

Een soortgelijk iets wordt tijdens een interview ook aangestipt door Chris Jansen.
“Tijdens de vergadering is de toon wat harder: je strijdt immers voor de Almeerse stemmen”, vertelt PVV’er Chris Jansen. Maar buiten de vergaderingen probeert hij medestanders te vinden, zoals bijvoorbeeld in de kwestie van het hostel. “Jammer dat de VVD daarin draait”, zegt Jansen. Nu er een nieuw college is, zijn de coalitiepartijen volgens hem minder scherp, omdat ze hun wethouder niet willen afvallen.
(Bron: marionbruls/wordpress/ De komst van de PVV in de Almeerse gemeenteraad, maart 2013)

Partijen die hun wethouder niet willen afvallen? Maar dat strookt toch niet met het dualistische stelsel? Er is toch juist een einde gemaakt aan het monistische bestel, waarbij wethouders deel uitmaakten van het dagelijks bestuur én van de controlerende volksvertegenwoordiging? In het boek Congruente overheidscommunicatie van Siepel, Regtvoort, Morssinkhof en De Ruiter uit 2012 wordt beschreven dat de gemeenteraad zich door het dualistisch stelsel onafhankelijker kan opstellen en zijn rol als volksvertegenwoordiger scherper kan inkleuren.

Kennelijk gebeurt dit niet altijd . De overheid lijkt in haar communicatie vooral intern georiënteerd. Siepel et al merken op dat de overheid het vooral over zichzelf heeft en  informatie ‘tactisch en strategisch’ inzet, om de eigen belangen en opvattingen zo veel mogelijk naar voren te schuiven.

Impressie Politieke Markt Almere (3)

Vanaf eind 2009 tot 2011 bezoek ik de Politieke Markt in Almere en schrijf ik nieuwsberichten voor Almere Vandaag. Vanaf 2012 publiceer ik erover op mijn blog.

 
Kijkend vanaf de zijlijn naar de raadsleden en wethouders, overvalt mij het gevoel dat het bijna niet te doen is om alles gedegen voor te bereiden. In het boek Congruente overheidscommunicatie van Siepel, Regtvoort, Morssinkhof en De Ruiter uit 2012 wordt dit bevestigd. Volgens de schrijvers kan in de complexe samenleving van nu van overheidsbestuurders niet worden gevraagd alles te overzien en te begrijpen. De bestuurders zijn daarvoor afhankelijk van het ambtelijk apparaat.

Tijdens de Politieke Markt van 18 september besluit de Almeerse gemeenteraad dat er een voorbereidingsgroep voor de realisatie van de Floriade in 2022 komt. Een groep die ervoor zorgt dat er genoeg informatie op tafel komt om zo de besluitvorming in de raad beter te laten verlopen. Initiatiefnemers Jessica Kips (GroenLinks) en Marcel Benard (ChristenUnie) kunnen tevreden zijn: de Floriade is een groot miljoenenproject, daar hoort een volggroep bij.
(Bron: marionbruls/wordpress/ Voorbereidingsgroep Floriade: echte burgerparticipatie of consultatie?, september 2014)

Arie Stuivenberg (SP) geeft te kennen dat de SP, alhoewel altijd sceptisch over de Floriade, het project nu ziet als kansrijk. Toch is hij ook kritisch: “Er ligt een complex voorgesteld raadsbesluit en de vraag is of we als raad hier zomaar moeten instappen. Zouden we ons niet moeten laten adviseren?”
(Bron: marionbruls/wordpress/ Raadsvoorstel Floriade Almere, november 2014)

Impressie Politieke Markt Almere (2)

Vanaf eind 2009 tot 2011 bezoek ik de Politieke Markt in Almere en schrijf ik nieuwsberichten voor Almere Vandaag. Vanaf 2012 publiceer ik erover op mijn blog.

In 2010 doet de PVV zijn intrede in de Almeerse gemeenteraad. Met de komst van deze partij blijken er ineens raadsleden te zijn die de regels en procedures niet goed kennen…

Gommers zal hierover overleggen met zijn fractie en wil de motie vanavond al in stemming brengen. “Vanavond?” vraagt de voorzitter verbaasd. “Dat kan pas volgende week! U zult de motie voor morgen 11.00 uur moeten indienen.”
(Bron: marionbruls/wordpress/ Agendavoorstel PVV: toegangontzegging Pownews, maart 2013)

Bij het bespreken van de besluitenlijsten neemt Colette Bertram van de PVV als eerste het woord. Ze wil onmiddellijk een plenair debat. Bertram is een vrouw van middelbare leeftijd met bruin, halflang haar. Ze heeft een felgroen jasje aan met daaronder een bruine rok met ruches aan de onderkant en zwarte zomerschoenen met hoge hakken. Een beetje stijfjes, maar op haar linkerenkel prijkt een tatoeage. De voorzitter legt uit wat de spelregels zijn: “U kunt iemand uitdagen tot debat, maar dat wordt niet dezelfde avond gevoerd. Vanavond kunt u meningen en informatie uitwisselen.” Bertram verontschuldigt zich: “Mijn excuses, dan trek ik het voorstel weer in.” Kaarsrecht zit ze op haar stoel en zij kijkt dapper naar de voorzitter.
(Bron: marionbruls/wordpress/ De komst van de PVV in de Almeerse gemeenteraad, maart 2013)

…en veranderen emoties, toon en gekozen woorden…

“Ik ben niet tegen een drugshostel, maar wél op die locatie”, zegt Toon van Dijk en strijkt zijn halflange haar naar achteren. Daarbij kijkt hij wethouder Johanna Haanstra nauwelijks aan. Hij doet of hij verbolgen is.
(Bron: marionbruls/wordpress/ De komst van de PVV in de Almeerse gemeenteraad, maart 2013)

Daarna licht de fractievoorzitter van Trots op Nederland zijn motie toe. Zijn partij wil de garantie dat elke inwoner van het hostel behandeld wordt voor zijn verslaving en dat de straathandel in drugs aan banden wordt gelegd. “Ik ben met stomheid geslagen door deze laffe houding van Trots”, roept Van Dijk. “Jullie zijn tegen het gedoogbeleid, maar komen vervolgens met een motie die dat toestaat. U wijkt af van het landelijk programma.” De fractievoorzitter kleurt rood, maar blijft kalm: “En ú weigert een oplossing aan te dragen”, zegt hij.
“Ik ben blij dat ik lid ben van een partij waar je lokaal nog zelfstandig kunt denken”, merkt de fractievoorzitter van GroenLinks pesterig op.
(Bron: marionbruls/wordpress/ De komst van de PVV in de Almeerse gemeenteraad, maart 2013)

De voorzitter wordt regelmatig onderbroken door raadsleden en vraagt dan om stilte. “Mag ik even het woord? Ik ben de voorzitter”, roept zij.
(Bron: marionbruls/wordpress/ De komst van de PVV in de Almeerse gemeenteraad, maart 2013)